Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Najważniejsze zmiany wprowadzane tą nowelizacją dotyczą wzorów sprawozdań (Rb-Z, czyli sprawozdań kwartalnych o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, oraz Rb-UZ, czyli rocznych sprawozdań uzupełniających o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych). Zmieniona została także instrukcja sporządzania tych sprawozdań.

Jeżeli chodzi o sprawozdanie Rb-Z, to inna jest jego część C oraz D. Część C sprawozdania została rozszerzona o dodatkowe dane służące ustaleniu limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. Od 4 grudnia będzie się ona składać z dwóch części (C1 i C2). W części C1 poza dotychczasowymi znajdą się informacje m.in. o papierach wartościowych. Część C2 posłuży wykazaniu dodatkowych zobowiązań, które mają wpływ na ustalenie limitu zadłużenia gminy, powiatu czy województwa samorządowego.

W części D sprawozdania Rb-Z podać zaś należy zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Do sprawozdania Rb-Z dodana została także część F. Tę wypełniać się będzie jedynie w sprawozdaniu zbiorczym oraz sporządzanym za IV kwartał. Zawiera ona wykaz jednostek sporządzających sprawozdania.

W sprawozdaniu RB-UZ została zmieniona część B dotycząca struktury walutowej zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy będą zobligowane do podawania w niej zobowiązań zaciągniętych w walutach innych niż euro, dolary amerykańskie i franki szwajcarskie.

Rozporządzenie zmienia także formę składania sprawozdań. Samorząd będzie mógł zrezygnować z przesyłania ich w formie papierowej i ograniczyć się do przekazywania ich w formie elektronicznej. Pod warunkiem opatrzenia sprawozdania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

podstawa prawna: Rozporządzenie ministra finansów z 25 października 2013 r. DzU z 19 listopada, poz. 1344