Wydawało się, że po czerwcowej uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego kwestia rozliczania VAT przez gminy została rozstrzygnięta. Sędziowie uznali wtedy, że podatnikiem VAT jest tylko gmina, bo nie może nim być jej jednostka bud żetowa (sygn. I FPS 1/13).

Pytanie wstępne

Wczoraj trzyosobowy skład NSA postanowił jednak skierować w tej sprawie pytanie prejudycjalne (wstępne) do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Zapytał, czy w świetle art. 4 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 3 traktatu Unii jednostka organizacyjna gminy może być traktowana jako podatnik VAT. Chodzi o sytuację, gdy wykonuje ona czynności w charakterze innym niż organ władzy publicznej w rozumieniu art. 13 dyrektywy 112, mimo że nie spełnia przewidzianego w niej warunku samodzielności.

Jak zauważył sędzia NSA Adam Bącal, art. 5 ust. 6 polskiej ustawy o VAT nie jest dobrą implementacją art. 13 dyrektywy 112.

Zgodnie z art. 13 dyrektywy krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

NSA szczególną uwagę zwrócił na akapit drugi tego przepisu. Stanowi on, że gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z tej kategorii prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W ocenie NSA polski ustawodawca w nowej ustawie o VAT zbyt automatycznie powielił rozwiązanie obowiązujące w starych przepisach. W zakresie opodatkowania posłużył się pojęciem organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy i położył akcent na umowy cywilne. To nijak się ma do art. 13 dyrektywy. Przemilczał kwestię zakłócenia konkurencji.

Co z uchwałą

NSA zwrócił uwagę, że czerwcowa uchwała w sprawie jednostek budżetowych skupiła się na analizie regulacji krajowych. W jego ocenie konieczne jest także odniesienie się do unijnego aspektu sprawy. Sąd zauważył, że dotychczasowe orzecznictwo TSUE nie daje jasnych wskazówek co do podatkowego statusu jednostek organizacyjnych samorządów. Wątpliwości są na tyle istotne, że zasięgnięcie opinii Trybunału stało się konieczne.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

sygnatura akt I FSK 311/12

Opinia

Jerzy Martini, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Martini i Wspólnicy

Mam spore wątpliwości, czy na tym etapie pytanie do TSUE to dobry pomysł. NSA powinien był pomyśleć o tym wcześniej, czyli przed podjęciem w czerwcu uchwały. Obecnie skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału spowoduje stan zawieszenia, co nie jest dobre dla samorządów. Brak dostosowania do zasad uznanych za właściwe w uchwale NSA oznacza, że na samorządach ciąży ryzyko podatkowe, a na osobach odpowiedzialnych za rozliczenia VAT – ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej. Zresztą prawdopodobieństwo „odwrócenia" koncepcji przedstawionej w uchwale NSA przez Trybunał jest mało prawdopodobne. Wynika to również z samego pytania, które zostało sformułowane wąsko.