Wnioski o przyznanie wsparcia będą przyjmowane przez urząd marszałkowski do 17 lutego przyszłego roku. O dotacje mają prawo ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia. A także inne podmioty, w tym instytucje działające na zlecenie takich jednostek, szkoły wyższe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Warunki konkursu wymieniają określone rodzaje projektów, które kwalifikują się do wsparcia. Można je podzielić na cztery grupy.

Pierwsza przewiduje przebudowę i remonty obiektów poprzemysłowych (powojskowych, popegeerowskich), łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. Realizacja takich inwestycji powinna przyczyniać się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym. Druga grupa projektów to zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (za wyjątkiem inwestycji w budynki o charakterze mieszkalnym). Trzeci typ inwestycji, który może być realizowany to uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont  użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków. Także w tym wypadku inwestycje nie mogą obejmować budownictwa mieszkaniowego. I wreszcie ostatnia kategoria projektów to tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu.

Na dofinansowanie wszystkich projektów, które zostaną wyłonione w konkursie, władze samorządowe zarezerwowały 4,6 mln euro, czyli blisko 20 mln zł. Instytucje realizujące te zadania mają prawo oczekiwać refundacji 85 proc. wydatków (kosztów kwalifikowanych). Szczegółowe informacje o naborze wniosków, w tym jego regulamin, wzory dokumentów, wykaz załączników, jakie należy przygotować, znajdują się na stronie programu regionalnego. Warto zaznaczyć, że zarząd województwa przy wyborze projektów do dofinansowania może brać pod uwagę stopień realizacji inwestycji.