PPK: koszty od wpłat zależą od podstawy zatrudnienia

Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający są przychodami uczestnika PPK. Koszty uzyskania tych przychodów zależą do tego, na jakiej podstawie uczestnik PPK jest zatrudniony w danym podmiocie.

Publikacja: 07.09.2023 02:00

PPK: koszty od wpłat zależą od podstawy zatrudnienia

Foto: Adobe Stock

Przychody z tytułu wpłat do PPK, finansowanych uczestnikowi przez podmiot zatrudniający, powiększają wielkość świadczeń, które uczestnik otrzymuje od tego podmiotu. Zasady opodatkowania tych przychodów są takie same, jak przy innych świadczeniach dla danej osoby zatrudnionej. Ważne jest zatem, czy uczestnik PPK jest zatrudniony np. na podstawie stosunku pracy, czy umowy zlecenia bądź czy jest członkiem rady nadzorczej wynagradzanym z tytułu pełnienia tej funkcji. Poniżej odpowiadamy na pytania czytelników.

- Dokonujemy wpłat do PPK za uczestników programu (pracowników i zleceniobiorców). Czy obliczając podatek dochodowy od wpłat do PPK finansowanych przez firmę należy uwzględniać koszty uzyskania przychodów stosowane przy naliczaniu wynagrodzenia dla danego uczestnika PPK?

Tak. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który sfinansował wpłaty do PPK, przy obliczaniu zaliczek na PIT od przychodów ze stosunku pracy/umowy zlecenia uwzględnia koszty uzyskania przychodów zatrudnionego (pracownika albo zleceniobiorcy) na zasadach określonych w ustawie o PIT. Należy stosować zasady obowiązujące w stosunku do świadczeń dla danej osoby zatrudnionej – stosownie od tego, czy jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy, czy umowy zlecenia.

Czytaj więcej

Kiedy pracownik może przejąć na siebie obowiązki pracodawcy w zakresie PPK?

Wpłaty podstawowe i dodatkowe sfinansowane ze środków zleceniodawcy i przekazane na rachunek PPK zleceniobiorcy, stanowią dla zleceniobiorcy przychód z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Od  tego przychodu przysługują procentowe koszty uzyskania, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT. Natomiast wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK, sfinansowane przez pracodawcę, są dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Do przychodów ze stosunku pracy stosuje się kwotowe koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT.

- Członkowie rady nadzorczej spółki otrzymują wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji. Osoby te są uczestnikami PPK i spółka dokonuje za nie wpłat do PPK. Wpłaty do PPK finansowane przez spółkę są przychodem członka rady nadzorczej. Czy w odniesieniu do tego przychodu zastosowanie mają kwotowe czy procentowe koszty uzyskania?

Do przychodów z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, w tym z tytułu wpłat do PPK sfinansowanych przez spółkę, stosuje się kwotowe „pracownicze” koszty uzyskania przychodów.

Wynagrodzenie za zasiadanie w radzie nadzorczej stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Koszty uzyskania przychodów z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 7 i 9 ustawy o PIT, ustala się w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1. Jeżeli zaś podatnik uzyskuje tego samego rodzaju przychody od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych – stosuje się koszty w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 2 (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT). Oznacza to, że do przychodów uzyskanych z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej stosuje się koszty „pracownicze”.

- Zleceniodawcę i zleceniobiorcę łączyła w lipcu br. umowa zlecenia, a do wynagrodzenia za wykonanie tej umowy miały zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodu. W związku z wpłatą do PPK obliczoną od tego wynagrodzenia i sfinansowaną przez zleceniobiorcę, powstał przychód. Czy powinny być do niego zastosowane 50-proc. koszty uzyskania?

Nie. Do przychodów z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający nie mają zastosowania 50-proc. koszty uzyskania.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy zlecenia jest np. wykonanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, przychód z tego tytułu kwalifikowany jest do przychodów z praw autorskich, o których mowa w art. 18 ustawy PIT. Do przychodów uzyskiwanych przez twórców z tytułu korzystania z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych (lub rozporządzania tymi prawami) mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

Mimo że w związku z łączącą strony w lipcu umową zlecenia do wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie tej umowy miały zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodu, to do przychodów z tytułu wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę, obliczonej od tego wynagrodzenia, nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów w tej wysokości. Przychód z tego tytułu nie jest objęty ochroną prawa autorskiego, a tylko w takim przypadku mogłyby mieć zastosowanie 50-proc. koszty. Przychód z tytułu wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę jest wynikiem realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o PPK.

Wpłaty do PPK powinny zostać dokonane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i stanowią przychód miesiąca, w którym dokonano ich wpłaty. Przychód z tytułu wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę w związku z lipcową umową zlecenia, gdy wypłata wynagrodzenia z tej umowy nastąpiła w lipcu, a wpłaty do PPK zostały dokonane w sierpniu, stanowi przychód podatnika z tej umowy w sierpniu. Do tych przychodów mają zastosowanie 20-proc. koszty uzyskania.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Autorka jest ekspertką PFR Portal PPK

Podstawa prawna:

- ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 46)

Przychody z tytułu wpłat do PPK, finansowanych uczestnikowi przez podmiot zatrudniający, powiększają wielkość świadczeń, które uczestnik otrzymuje od tego podmiotu. Zasady opodatkowania tych przychodów są takie same, jak przy innych świadczeniach dla danej osoby zatrudnionej. Ważne jest zatem, czy uczestnik PPK jest zatrudniony np. na podstawie stosunku pracy, czy umowy zlecenia bądź czy jest członkiem rady nadzorczej wynagradzanym z tytułu pełnienia tej funkcji. Poniżej odpowiadamy na pytania czytelników.

Pozostało 92% artykułu
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej