Polska Strefa Inwestycji (PSI) stanowi atrakcyjną zachętę do realizacji przez przedsiębiorców nowych inwestycji, takich jak budowa nowej fabryki lub centrum usług, lub rozwijanie już funkcjonujących zakładów. Wsparcie udzielane jest na podstawie decyzji o wsparciu w formie zwolnienia z CIT albo PIT przez nawet 15 lat. Mogą na nie liczyć zarówno duże firmy, jak i mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy stanowili większość beneficjentów pomocy. Uzyskanie wsparcia łączy się jednak ze spełnieniem szeregu wymagań podlegających weryfikacji. Przedsiębiorcy zobowiązują się bowiem do poniesienia określonych kosztów inwestycji, utworzenia miejsc pracy oraz spełnienia kryteriów jakościowych. Ocena spełnienia tych warunków jest dokonywana w drodze kontroli ministra właściwego do spraw gospodarki, który powierzył to zadanie spółkom zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi właściwym ze względu na lokalizację danej inwestycji.