Pierwszy problem związany z pytaniami dotyczy zastosowania odmiennego terminu realizacji zadania w umowie od terminu, który wynikał z ogłoszenia o konkursie. W tym zakresie punktem wyjścia są przepisy ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 4 tej ustawy, ustawodawca określił tzw. sferę zadań publicznych, która jest zaliczana do działalności pożytku publicznego. W ust. 1 postanowiono, że sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: