Nabór wniosków, który będzie prowadzony do 28 kwietnia, dotyczy działań wpisujących się w cel szczegółowy programu „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online”. W praktyce oznacza to możliwość realizacji działań: