Analizę pytania należy przeprowadzić z uwzględnieniem regulacji ustawy z 13 listo- pada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. I tak, z art. 47 pierwszej z ww. ustaw wynika, że jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym j.s.t. na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań. Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej j.s.t., która udziela dotacji. Z kolei, z art. 220 ww. ustawy o finansach publicznych wynika, że z budżetu j.s.t. może być udzielona innym j.s.t. pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa. Spory w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygają sądy powszechne. Natomiast w art. 216 ust. 2 pkt 5 tej ustawy postanowiono, że wydatki budżetu j.s.t. są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych j.s.t., określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący j.s.t.