Już w 2018 roku, w ramach konsultacji koncepcji nowego prawa zamówień publicznych (Pzp), zwrócono uwagę na konieczność zmiany podejścia do koncepcji umowy w sprawie zamówienia publicznego jako jednostronnie narzuconego przez zamawiającego kontraktu, w którym zabezpieczony powinien być wyłącznie interes zamawiającego. Ustawodawca dostrzegł potrzebę ułożenia relacji na linii zamawiający – wykonawca na bardziej partnerskich zasadach. Wyraz tego stanowią m. in. wprowadzone do uchwalonej w 2019 r. ustawy Pzp1 nowe rozwiązania prawne, takie jak m. in. określenie przez ustawodawcę katalogu niedozwolonych klauzul umownych (art. 433), zobowiązanie zamawiającego i wykonawcy do współdziałania przy wykonywaniu umowy (art. 431) czy też wyraźna zachęta ustawodawcy do pozasądowego rozwiązywania sporów między zamawiającymi a wykonawcami na tle umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 591 – 595).