W myśl art. 207 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur albo w sytuacji, w której zostało on pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dofinansowanie to podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej orzekającej zwrot środków.