Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z 6 lipca 2021 r. (III AUa 924/19).

Rozpatrywana przez sąd sprawa dotyczyła odwołania od decyzji ZUS wniesionego przez płatnika składek. ZUS w zaskarżonej decyzji zakwestionował wypłacone przez płatnika świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zobowiązał go do uiszczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.