Taryfikator korekt finansowych1 określa przypadki najczęstszych naruszeń przepisów zamówieniowych, uznawanych za nieprawidłowość indywidualną. Wykaz ten nie ma charakteru wyczerpującego umożliwiając nałożenie korekty za nieprawidłowości niesklasyfikowane, lecz najbliższe rodzajowo. W dokumentach Komisji Europejskiej wyróżnia się jeszcze jedną kategorię naruszeń prawa zamówień. Chodzi o naruszenia procedur o charakterze formalnym. Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej2 korekty finansowe można stosować wyłącznie w przypadku, gdy dana nieprawidłowość wywołuje lub mogłaby wywołać skutki finansowe dla budżetu Unii. W przypadkach, w których naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych ma wyłącznie formalny charakter i nie wywołuje żadnych faktycznych ani potencjalnych skutków finansowych, zastosowanie korekty finansowej nie jest uzasadnione.