Problem sprowadza się do wykładni pojęcia "konsument", którym posługuje się ustawa o tzw. wakacji kredytowych, czyli ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Art. 73 ust. 1 stanowi: "Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska."

Adam Abramowicz podkreślił, że brzmienie tego przepisu rodzi pytania, czy z tzw. wakacji kredytowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który zawarł umowę o kredyt hipoteczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, ale  jednocześnie ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod tym adresem.

Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie informacji i wyjaśnień w tej kwestii.

- Przedsiębiorcy z sektora MŚP także powinni mieć tzw. wakacje kredytowe, bo tak samo w nich uderza wzrost oprocentowania kredytów - podkreślił Adam Abramowicz.

Czytaj więcej

Wakacje kredytowe - pytania, odpowiedzi, przykłady