Nowe przepisy, zmieniające ustawę o PPK, zawarte są w ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

Osoba zatrudniona, podmiot zatrudniający

Do PPK można „zapisać” tylko „osoby zatrudnione” w rozumieniu ustawy o PPK. Są nimi m.in. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych), a także zleceniobiorcy, podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nowelizacja nie zmienia definicji „osoby zatrudnionej”. Uzupełnia natomiast definicję „podmiotu zatrudniającego”. To „podmiot zatrudniający” zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowę o prowadzenie PPK. Dopiero zawarcie tej umowy powoduje, że dana osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK. Tak jak dotychczas, status podmiotu zatrudniającego będą mieć m.in. pracodawcy lub zleceniodawcy, którzy zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców będących „osobami zatrudnionymi”. Jednak w przypadku, gdy pracodawca lub zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON), status podmiotu zatrudniającego będzie mieć płatnik składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych od 4 czerwca

Wystarczy 14 dni zatrudnienia

Po zmianach, podmiot zatrudniający będzie mógł zawrzeć w imieniu osoby zatrudnionej umowę o prowadzenie PPK nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia. Zmiana ta umożliwia podmiotom zatrudniającym wcześniejsze zawarcie w imieniu osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, ale nie skraca terminu na zawarcie tej umowy. Przykładowo, w razie zatrudnienia nowego pracownika 20 czerwca, pracodawca zawrze w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK najwcześniej 4 lipca, a najpóźniej 10 października. Definicja „okresu zatrudnienia”, zawarta w ustawie o PPK oraz sposób obliczania tego okresu nie uległy zmianie. Przykładowo, w przypadku zleceniobiobiorcy „okresem zatrudnienia” jest okres od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. W przypadku pracownika, „okresem zatrudnienia” jest zasadniczo okres od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Należy jednak pamiętać, że pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, ma - w miesiącu przebywania na tym urlopie - status osoby zatrudnionej tylko wówczas, gdy uzyskał w tym miesiącu ze stosunku pracy przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ważne:

Nowelizacja nie zmienia zasad „zapisywania” do PPK osób w wieku 55+. W imieniu osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia, ale nie ukończyła 70 lat, nadal będzie można zawrzeć umowę o prowadzenie PPK tylko na jej wniosek. [koniec ważne]

Transfer środków za pośrednictwem pracodawcy

Po zmianach, nowy pracownik będzie mógł złożyć nowemu pracodawcy oświadczenie o swoich dotychczasowych rachunkach PPK w ciągu 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Oznacza to przykładowo, że jeżeli pracodawca „zapisze” pracownika do PPK 4 lipca, to pracownik będzie miał czas na złożenie tego oświadczenia do 11 lipca. W razie złożenia omawianego oświadczenia po upływie tego terminu, pracodawca powinien poinformować pracownika o jego bezskuteczności. Pracodawca - niezwłocznie po otrzymaniu tego oświadczenia, złożonego w terminie - poinformuje uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowych rachunkach PPK na nowy rachunek PPK, utworzony w związku z zatrudnieniem u tego pracodawcy. Pracownik nadal może oczywiście nie zgodzić się na złożenie tego wniosku – w takim przypadku powinien poinformować o tym pisemnie pracodawcę w ciągu 7 dni. Jeśli pracownik nie sprzeciwi się transferowi swoich oszczędności, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Autorka to ekspert, PFR Portal PPK