Skoro pytanie dotyczy nowej ustawy o ochotniczej straży pożarnej, to chodzi o ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2490), która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. W pierwszej kolejności warto wspomnieć o art. 3 tej ustawy, gdzie sprecyzowano zadania OSP. Postanowiono w nim, że do zadań ochotniczych straży pożarnych należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez: