W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się zapowiedź wprowadzenia wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, których działalność została zamrożona od 15 grudnia.

Chodzi o wymienionych w nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 14 grudnia, poz. 2311) przedsiębiorców prowadzących dyskoteki (serwujących głównie napoje) (PKD 56.30.Z) czy miejsca do tańczenia lub inne formy rozrywki lub rekreacji w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (PKD 93.29.A, lub 93.29.Z sprzed zmiany z 1 sierpnia 2020 r.), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

W związku z tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii, autor propozycji, wyszło z założenia, że konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w branżach najbardziej dotkniętych, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności prowadzonej przez nie działalności.

Czytaj więcej

WORD nie dostanie wsparcia z tarcz antykryzysowych - wyrok WSA

Z zapowiedzi wynika, że przedsiębiorcy z zamrożonych branż (PKD: 56.30.Z, 93.29.A oraz 93.29.Z) mogą spodziewać się dodatkowego, jednego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł. Będą jednak musieli wcześniej udowodnić spadek przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia Covid-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego. Poza tym będą mogli liczyć na zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 do 31 grudnia 2021 r.

Dostaną też jedną dodatkową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pieniądze w kwocie prawdopodobnie 5 tys. zł będzie mógł przyznać im na wniosek starosta ze środków Funduszu Pracy. Prawo starania się o to wsparcie będą mieli mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (do dziewięciu pracowników), których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia Covid-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Ocena, czy przedsiębiorca spełnia warunki udzielenia mu pomocy, zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 31 marca 2021 r. Warto jednak wspomnieć, że sądy administracyjne zwracają uwagę na faktycznie prowadzoną działalność, a nie zapis w rejestrze REGON.

Powstaje pytanie, czy przedsiębiorcom uda się udowodnić wymagane przez przepisy spadki przychodów, skoro ich działalność została zawieszona w połowie miesiąca.