Kończą się parlamentarne prace nad ustawą, która ma rozwiązać problem ze wsparciem przedsiębiorców poszkodowanych przez zakaz wstępu turystów na białoruskie pogranicze. W najbliższy piątek Senat ma głosować nad przepisami, które wyeliminują problem limitów tego wsparcia. Chodzi o nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju. Przypomnijmy, że przedsiębiorcom działającym w miejscowościach przygranicznych w branży turystycznej i gastronomicznej zagwarantowano specjalną ustawą rekompensaty w wysokości 65 proc. przychodów z letnich miesięcy tego roku. Choć jednak wojewodowie już wypłacają te środki, okazało się, że niektóre firmy nie będą mogły ich otrzymać albo dostaną tylko część. Wsparcie to jest bowiem traktowane jako pomoc publiczna de minimis, której wartość dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. zł w ciągu kolejnych trzech lat. W rezultacie np. niektóre hotele w Białowieży, które korzystały ostatnio z różnych form publicznego wsparcia, w ogóle rekompensat nie dostały.

Czytaj więcej

Sytuacja na granicy: szlaban dla mediów, pomoc dla firm

Znowelizowana ustawa przewiduje, że rząd może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju udzielanie wsparcia w związku z obowiązującym wciąż zakazem wstępu na tereny przygraniczne. Wsparcie to na mocy decyzji Komisji Europejskiej nie jest traktowane jako pomoc publiczna de minimis. Ustawa przewiduje także, że PFR może zawrzeć z wojewodami lubelskim i podlaskim porozumienie dotyczące obsługi wsparcia. Wydanie przepisów rozwiązujących problem limitu pomocy de minimis zapowiadał w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik podczas prac nad nowelizacją tzw. ustawy granicznej. Rząd jednak nie wystąpił z taką inicjatywą, a nowe przepisy uchwalono, bo sejmowa większość poparła projekt zgłoszony przez podlaskiego posła KO Roberta Tyszkiewicza.

Zmianę ustawy Sejm „przykleił” do nowelizacji z 9 grudnia ustawy o podatku akcyzowym. Senackie Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę, że łączenie tak zupełnie odmiennych materii w jednej nowelizacji jest niedopuszczalne. Mimo to Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.