[b]Regionalna Izba Obrachunkowa[/b] w Warszawie wystosowała do gmin, powiatów i województw samorządowych pismo, w którym m.in. informuje o terminach, w jakich należy wprowadzić zmiany w zakresie gospodarki pozabudżetowej (pismo z 8 października 2009 r. nr [b]RIO-0717/209/09[/b]).

Wynika z niego, że nie zmienia się termin w którym należy przedłożyć projekt takiej uchwały. Powinno to nastąpić najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Likwidację zakładów budżetowych działających poza zakresem określonym w art. 14 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)[/link] należy przeprowadzić do 31 grudnia 2010 r. Dotyczy to przede wszystkim przedszkoli. W tym samym terminie należy również zlikwidować wszystkie gospodarstwa pomocnicze oraz wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek niedziałających na podstawie ustawy o systemie oświaty.Samorządy mają obowiązek podjąć, nie później niż z datą uchwały budżetowej na 2011 r., i uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Od 2011 r. zaczną z kolei obowiązywać ograniczenia dotyczące możliwości uchwalenia budżetu związane z realizacją wydatków bieżących do dochodów bieżących. Te pierwsze nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę i wolne środki. Natomiast od 2014 r. mają obowiązywać nowe zasady dopuszczalnych granic planowania w budżecie spłat kredytów i pożyczek na podstawie tzw. średnich relacji nadwyżek operacyjnych do dochodów budżetu.