Dobrze zlokalizowane parkingi, szczególnie podziemne i wielopoziomowe, poprawiają jakość życia w mieście. To udogodnienie dla kierowców, które nie tylko wpływa na płynność ruchu samochodowego, ale też sprawia, że chodniki odzyskują swoje spacerowe funkcje, a przestrzeń publiczna staje się bardziej atrakcyjna.

Podnoszenie atrakcyjności terenów publicznych (m.in. poprzez budowę parkingów publicznych) to oczekiwania mieszkańców, którym muszą sprostać samorządy. Ograniczone dochody budżetowe i konieczność wydatkowania środków na różne cele sprawiają, że wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do takich przedsięwzięć staje się atrakcyjnym rozwiązaniem.

W partnerstwie publiczno-prywatnym to partner prywatny odpowiada za zaprojektowanie, budowę lub remont parkingu, a następnie zarządza nim przez wiele lat. Zazwyczaj w takim przypadku partner prywatny przejmuje ryzyko budowy, popytu i dostępności. W zamian pobiera on opłaty od użytkowników za korzystanie z miejsc postojowych w wysokości, która powinna pozwolić mu na zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji oraz wypracowanie racjonalnego zysku. Podmiot publiczny zazwyczaj nie ponosi żadnych kosztów związanych z budową i eksploatacją parkingu lub ponosi je w minimalnej wysokości, a dodatkowo – żeby zadbać o interes mieszkańców lub turystów – może określić w umowie z partnerem maksymalną wysokość opłaty parkingowej. Ze względu na taki podział zadań i ryzyk najczęściej podstawą współpracy będzie umowa koncesji na usługi i roboty budowlane.

Jak zapewnić powodzenie projektów parkingów publicznych realizowanych w

PPP

? Istotne jest tu prowadzenie racjonalnej miejskiej polityki parkingowej oraz uwzględnienie takich okoliczności jak miejskie strefy płatnego parkowania (jeśli istnieją), inne rozwiązania konkurencyjne w zakresie parkowania (np. bezpłatne lub niżej wycenione miejsca postojowe w pobliżu parkingu przeznaczonego do realizacji w

PPP

), planowane bądź realizowane w danym rejonie inwestycje (w tym konkurencyjne prywatne inwestycje parkingowe) itd. Kluczowe jest też – podobnie jak w innych projektach

PPP

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– przeprowadzenie rzetelnej oceny efektywności, w szczególności badanie popytu na miejsca parkingowe. Z pewnością realizacji tego typu projektów będzie też sprzyjać gotowość podmiotu publicznego do dopłat dla partnera prywatnego w razie nieuzyskania odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji. W przypadku projektów parkingowych w

PPP

, przychody partnera prywatnego są ściśle uzależnione od stawek parkingowych oraz od lokalizacji takiego parkingu, dlatego współpraca z podmiotem publicznym jest kluczowa dla powodzenia takiego przedsięwzięcia.Przykład? To parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Hala Stulecia i jej okolice to jeden z najbardziej atrakcyjnych rejonów Wrocławia. Jednak przez lata mieszkańcy i goście odwiedzający Wrocław, którzy chcieli tam spędzić wolny czas, napotykali w tym miejscu na problem, który w znaczący sposób ograniczał komfort ich życia i możliwości pełnego korzystania z dostępnych atrakcji – tj. brak infrastruktury parkingowej dostosowanej do istniejącego zapotrzebowania. Wszystko zmienił nowoczesny, trzypoziomowy parking na prawie 800 pojazdów zrealizowany w PPP.

Budowę rozpoczęto w 2012 roku, a już dwa lata później rozpoczął się 28-letni okres zarządzania tym obiektem przez partnera prywatnego. Realizacja parkingu we Wrocławiu pozwala na zapewnienie właściwej obsługi gościom odwiedzającym Halę Stulecia i okolice. Poprawiła się również przestrzeń publiczna, chociażby poprzez ograniczenie dzikiego parkowania. Co ważne, ponieważ projekt realizowany jest w trybie koncesji, zasadnicza część ryzyka ekonomicznego pozostaje po stronie koncesjonariusza, przy czym w okresie pogorszonych warunków ekonomicznych może on uzyskać wsparcie ze strony publicznej w postaci dopłaty.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowy parkingów publicznych w PPP? Sprawdź dobre praktyki dostępne na stronie www.ppp.gov.pl/dobre-praktyki.

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane w skrócie PPP) to metoda realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz świadczenia usług publicznych. Polega na współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sektorem publicznym, która prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału obydwu stron. Mówiąc najprościej, instytucja publiczna określa zadania (np. budowa szkoły, parkingu), a wybrany w drodze konkurencyjnego postępowania partner prywatny realizuje te cele najlepiej jak potrafi.

Po więcej informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego warto zajrzeć na oficjalną stronę internetową ppp.gov.pl, gdzie poza podstawowymi wyjaśnieniami czym jest PPP i jak je stosować, znajdują się publikacje, wytyczne, dobre praktyki, komunikaty o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania projektu do realizacji w PPP.

Na stronie znajduje się też baza danych dotycząca zakończonych oraz planowanych przedsięwzięć PPP, która stanowi doskonałe źródło informacji, a przede wszystkim inspiracji dla gmin, które chciałyby przeprowadzić inwestycję, wykorzystując PPP.

Ministerstwo uruchomiło również platformę e-learningową na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajdują się na niej interaktywne lekcje, z których można dowiedzieć się: czym jest PPP, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego. Dostęp do kursów jest darmowy, a dzięki formie online każdy może je przejść w swoim tempie.

Chcesz zdobyć wiedzę pozwalającą bezproblemowo przeprowadzić inwestycję w PPP? Zarejestruj się już dziś na stronie pppszkolenia.gov.pl.

Materiał Promocyjny