Białostocka uczelnia przystąpiła do projektu „Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych”. Jego celem jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, a także umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie internetowego systemu gromadzenia, przechowywania, udostępniania (Adobe Content Server 4) i pozycjonowania (ranking) publikacji wydawanych przez wydawnictwa uczelni wyższych z terenu całej Polski. Ponadto zgromadzenie w bazie ośmiu tysięcy publikacji ze 100 wydawnictw ze 100 szkół wyższych. I co jest niezwykle ważne, promocja polskiej nauki za granicą – dzięki koncentracji polskich publikacji naukowych w jednym serwisie. Szkoły wyższe biorące udział w projekcie (udostępniające swoje publikacje na mocy umowy licencyjnej) otrzymają bezpłatny dostęp do kompletu zgromadzonych w ramach projektu publikacji.

Co ważne, licencja nie będzie zawierana na wyłączność, co umożliwi Wydawnictwom dowolne dysponowanie własnymi publikacjami i nie ograniczy kanału ich dystrybucji.

Korzystanie z publikacji będzie możliwe przy użyciu bezpłatnego programu Digital Editions obsługiwanego przez wszystkie komputery PC oraz czytniki e-booków. Raz uzyskana publikacja po zarejestrowaniu się może być czytana na sześciu różnych urządzeniach bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (wystarczy je autoryzować po zarejestrowaniu się) nawet po przeinstalowaniu systemu czy wymianie dysków twardych.

Projekt zakłada nawiązanie współpracy ze 100 bibliotekami szkół wyższych. Dzięki projektowi biblioteki zredukują koszty uzyskania przeciętnej publikacji ponad dwukrotnie. Dodatkowo każda z nich w ramach projektu pozyska nieodpłatnie 8000 tytułów publikacji naukowych, co daje razem 800 tys. książek elektronicznych. Czytelnicy będą mogli wygodnie korzystać z elektronicznej formy publikacji i będą sprawniej poruszać się po tekście dzięki wbudowanej w Digital Editions wyszukiwarce zwrotów. Projekt zakłada umieszczenie w bazie 1000 publikacji z każdego roku od 2007 – 2009 oraz po 1000 z każdego roku w trakcie trwania projektu do końca 2014 r. W bazie będą też umieszczane publikacje naukowe innych wydawnictw naukowych, bez uiszczania opłaty za możliwość umieszczenia publikacji w bazie. Publikacje zostaną również udostępnione innym beneficjentom po kosztach ich przygotowania, zgodnych z umową licencyjną podpisaną pomiędzy wydawcą a wnioskodawcą.

Dostęp do bazy e-booków będzie możliwy również poza bibliotekami. Wszyscy czytelnicy będą mogli korzystać z publikacji po uprzednim zalogowaniu się do ogólnie dostępnego serwisu i dokonaniu opłaty za konkretną pozycję, która w całości zostanie przekazana wydawcy.

Projekt jest ważnym przedsięwzięciem z punktu widzenia upowszechnienia wyników badań prowadzonych w Polsce w skali międzynarodowej. W Polsce wydawanych jest około 240 publikacji naukowych na milion mieszkańców rocznie, w krajach 15 – UE wskaźnik ten wynosi ponad 750. Dzięki temu projektowi może dojść do zniwelowania tej różnicy. Z dokonanego przeglądu zawartości zasobów największych bibliotek uniwersyteckich wynika, że bieżący dostęp z jednego miejsca do wszystkich publikacji uczelnianych ukazujących się w Polsce jest niemożliwy. Fakt ten powoduje znaczne utrudnienia w dostępie do danych i badań.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany od stycznia 2010 roku do grudnia 2014 roku.