To właśnie MNiSW pośredniczy w przekazywaniu środków unijnych dla wyższych uczelni. Na realizację IV programu operacyjnego „Kapitał ludzki” przeznaczonych jest 960 366 839 euro. Konkurs, dzięki któremu uczelnie mogą dostać środki z funduszy unijnych, właśnie trwa. W jaki sposób szkoły wyższe mogą się ubiegać o pieniądze z UE?

– Aby uzyskać dofinansowanie w ramach priorytetu IV programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, uczelnie muszą złożyć do MNiSW odpowiednio przygotowany wniosek – tłumaczy Bartosz Loba, rzecznik prasowy MNiSW. – W każdym konkursie są określone kryteria formalne i merytoryczne, jakie muszą spełniać projekty przygotowywane przez uczelnie. Ocena formalna jest dokonywana przez przedstawicieli instytucji pośredniczącej, czyli MNiSW. W trakcie tej oceny uczelnie mogą uzupełnić wniosek. Natomiast ocena merytoryczna jest dokonywana przez członków tzw. Komisji Oceny Projektów, w której skład wchodzą nie tylko przedstawiciele ministerstwa, ale przede wszystkim eksperci zewnętrzni – dodaje rzecznik.

[srodtytul]Co mają z tego studenci?[/srodtytul]

Uczelnie, które dostaną dotację, mają bardzo duże możliwości. Mogą otwierać nowe kierunki studiów dziennych, podyplomowych i doktoranckich, a także dostosowywać programy na istniejących już kierunkach do zmieniających się potrzeb na rynku pracy. Ale nie tylko. – Uczelnie mogą rozszerzać ofertę edukacyjną o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z matematyki i fizyki – wyjaśnia rzecznik ministerstwa. – Mogą również organizować staże i szkolenia dla studentów, pomagać im w wejściu na rynek pracy poprzez wspieranie akademickich biur karier, które działają przy uczelniach – mówi rzecznik. Projekty finansowane z funduszy unijnych skierowane są również do studentów niepełnosprawnych. Fundusze unijne pomagają w likwidowaniu barier, dzięki nim uczelnie mogą kupować specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu niepełnosprawni mogą się kształcić.

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych Szkoła Główna Handlowa mogła uruchomić nowe kierunki na studiach licencjackich. Są to międzynarodowe stosunki gospodarcze i metody ilościowe w ekonomii oraz systemy informacyjne. – Są to kierunki dofinansowane z funduszy unijnych, na które studenci będą mogli zdawać w przyszłym roku akademickim – tłumaczy Tomasz Rusek, rzecznik prasowy Szkoły Głównej Handlowej. Rekrutacja na te kierunki odbywa się na ogólnych zasadach. Ponadto na SGH dofinansowane są również doktoranckie studia w języku angielskim o kierunku ekonomicznym – dodaje rzecznik.

Natomiast Politechnika Śląska dzięki unijnym funduszom mogła otworzyć studia inżynierskie i doktoranckie w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach. – Utworzona została również nowa specjalność studiów doktoranckich w dyscyplinie informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej: eksploracja danych – tłumaczy Paweł Doś, rzecznik Politechniki Śląskiej.

Studenci lub kandydaci mogą poszukiwać informacji na temat uczelni, które otrzymały dofinansowanie, na stronie internetowej MNiSW (www.mnisw.gov.pl). Lista rankingowa jest publikowana po przeprowadzeniu oceny formalnej, merytorycznej oraz zatwierdzeniu przez ministra.

[srodtytul]Kierunki zamawiane [/srodtytul]

Ale dofinansowanie z funduszy unijnych ma również na celu zwiększenie zainteresowania studiami, które są ważne dla polskiej gospodarki. Studenci, którzy wybiorą kierunek matematyczny, przyrodniczy czy techniczny, mogą liczyć m.in. na stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Lista kierunków zamawianych, o które uczelnie mogą się ubiegać, obejmuje 14 kierunków i są to m.in.: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, fizyka, informatyka, ochrona środowiska.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

Na przykład osoby zainteresowane studiami na Politechnice Łódzkiej mogą liczyć na takie wsparcie, jeżeli wybiorą kierunek budownictwo. – Połowa najlepszych studentów na tym kierunku już na pierwszym roku otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Projekt zapewnia też wsparcie dla studentów w formie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki – tłumaczy Ewa Chojnacka, rzecznik prasowy Politechniki Łódzkiej.

W kolejnych latach na studentów tego kierunku czekać będą programy zajęć dodatkowych podnoszących atrakcyjność kierunku, m.in. wykłady oraz gry zespołowe symulacyjne prowadzone przez specjalistów z przedsiębiorstw. Studenci budownictwa poznają również nowoczesną metodę nauczania. W ramach zadań zostaną połączeni w zespoły i pod nadzorem opiekuna będą się uczyli, rozwiązując postawiony przed nimi problem. – Zainteresowani studenci kierunku zamawianego mogą też liczyć na zagwarantowane i płatne (2048 zł miesięcznie) staże w znanych firmach z branży budowlanej – podkreśla rzecznik uczelni.

Studenci Politechniki Śląskiej mają do wyboru następujące kierunki zamawiane: inżynieria biomedyczna, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, biotechnologia.

[srodtytul]Sprzęt dla studentów niepełnosprawnych [/srodtytul]

Na dofinansowaniu z funduszy unijnych mogą skorzystać również studenci niepełnosprawni. – Dla osób słabowidzących, które chcą studiować budownictwo na Politechnice Łódzkiej, zostanie z funduszy unijnych zakupiony specjalny sprzęt wspomagający narząd wzroku – tłumaczy rzecznik uczelni. – Specjalnie oznakowane zostaną także ciągi komunikacyjne w budynkach dydaktycznych. Studia na kierunku budownictwo będą mogły też bez problemu rozpocząć osoby z kłopotami w poruszaniu się, ponieważ zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne. Osoby słabosłyszące zostaną wyposażone w indywidualny przenośny sprzęt wspomagający słyszenie we wszystkich salach dydaktycznych. W salach wykładowych zostaną założone pętle indukcyjne przekazujące sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatu słuchowego – tłumaczy Ewa Chojnacka.

[srodtytul]Pomoc w znalezieniu pracy[/srodtytul]

Dzięki wsparciu unijnemu uczelnie pomagają studentom odnaleźć się na rynku pracy. W ramach jednego z projektów Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej organizuje dla pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów bezpłatne szkolenia z przedsiębiorczości. – Podczas 64 godzin zajęć uczestnikom szkolenia zostaje przybliżona tematyka zakładania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej – tłumaczy rzecznik uczelni.

Do tego 20 doktorantom Politechniki Śląskiej, podejmującym badania zgodne z kierunkami regionalnej strategii innowacji, przyznane zostaną roczne stypendia o wartości 3500 zł miesięcznie.

Innym projektem finansowanym przez Unię jest projekt Start, dla studentów uczących się na jednej ze śląskich uczelni: Politechnice Śląskiej, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej, Politechnice Częstochowskiej, Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka oraz Uniwersytecie Śląskim. – W ramach tego programu na uczelnię zapraszani będą przedsiębiorcy i menedżerowie chętni do dzielenia się swoim doświadczeniem i udzielania rad studentom myślącym o założeniu własnej firmy.

Ponadto odbędą się bezpłatne szkolenia z komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, metod twórczego rozwiązywania problemów, struktury biznesplanu czy podstaw formalnoprawnych prowadzenia działalności gospodarczej – tłumaczy rzecznik.