Uniwersytety Trzeciego Wieku to dziś prężne środowisko, w którym tkwi wielki, jeszcze słabo wykorzystany potencjał intelektualny. UTW Szkoły Głównej Handlowej zaproponował, by powołać organizację o zasięgu ogólnopolskim, która miałaby za zadanie integrować całe środowisko, pomagać nowo powstałym uniwersytetom, reprezentować je i występować w obronie ich interesów oraz wyznaczać standardy działania, propagować wzorce dobrych praktyk. Powstało Ogólnopolskie Porozumienie UTW. Po niespełna roku funkcjonowania skupia już 43 uniwersytety. W naszych szeregach jest już Polski UTW z Wilna.

Środowisko UTW boryka się z wieloma problemami. Głównym są ograniczone środki finansowe na realizację ambitniejszych i innowacyjnych programów na rzecz seniorów, brak uregulowań prawnych, w szczególności dotyczących ich powiązań funkcjonalnych i finansowych z wyższymi uczelniami i organami samorządu, wciąż niewystarczający poziom wiedzy menedżerskiej wśród liderów UTW.

Podczas I zjazdu członków i sympatyków Ogólnopolskiego Porozumienia UTW wytyczyliśmy najważniejsze kierunki strategii działania UTW. Główny nacisk kładziemy na podnoszenie standardów działania i wypracowanie metod ich oceny. Zjazd przyjął cztery kryteria, które uznano za minimalne wymogi dla organizacji noszącej nazwę UTW. Każdy uniwersytet może sam dokonać weryfikacji, czy spełnia te kryteria, czy nie. Proces ten nazwaliśmy samoakredytacją. To niewielki, ale bardzo ważny pierwszy krok do standaryzacji jakości UTW. Drugim, już profesjonalnym, będzie przygotowanie UTW do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. To uznana w świecie norma określająca wymogi w zakresie organizacji, zarządzania, poziomu kwalifikacji kadry, oferty programowej i sposobów jej realizacji.

Kolejnym kierunkiem działania wytyczonym przez I zjazd UTW jest koncepcja ustanowienia roku 2012 rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W 2012 r. odbędzie się w Polsce Światowy Kongres AIUTA. Ogólnopolska konferencja UTW, która odbędzie się w Gdańsku na początku września br., będzie pracowała m.in. nad programem obchodów. Pozyskaliśmy już dla tego projektu poparcie przedstawicieli nauki, biznesu, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i władz samorządowych.

Na szczęście seniorzy nie tylko są odbiorcami, ale także współtwórcami programów UTW, a także ich wolontariuszami, więc ruch ten nadal będzie wyzwalał pozytywną energię społeczną. Uniwersytety stały się poważnymi ośrodkami kształcenia ustawicznego seniorów, jak również miejscem rozmaitych działań aktywizujących, mających pozytywny wpływ na jakość życia ludzi starszych. Tu ludzie realizują niespełnione marzenia z młodości, otwierają się na nowoczesne technologie pozwalające sprawnie się poruszać w silnie zinformatyzowanym świecie, odkrywają w sobie najprzeróżniejsze, wcześniej skrywane talenty, np. poetyckie, malarskie, aktorskie itp.