Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW jest związkiem stowarzyszeń UTW i działa na rzecz konsolidacji środowiska UTW. Federacja m.in. wspiera uniwersytety, upowszechnia inicjatywy aktywizacji i edukacji seniorów, propaguje włączanie się starszego pokolenia w życie społeczno-kulturalne.

Występujemy z postulatami zmian w obowiązujących aktach prawnych i zgłaszamy propozycje nowych rozwiązań (np. utworzenie pełnomocnika rządu ds. osób starszych, rad seniorów w jednostkach samorządu, poradni psychologicznych dla osób starszych, ośrodków aktywności seniorów). Przekazujemy nasze stanowiska do Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, komisji sejmowych i resortów. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, naukowcami i ze środowiskiem akademickim, mając na celu kształtowanie standardów edukacji seniorów.

Gdy powstała federacja, nawiązaliśmy współpracę z UTW i stworzyliśmy bazę danych, dzięki czemu teraz wiadomo, że w Polsce działa ponad 250 uniwersytetów, które zrzeszają prawie 100 tys. słuchaczy. Na podstawie badań ankietowych pod koniec zeszłego roku przygotowaliśmy „Raport z diagnozy uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce”, z którego wynika m.in., że przeszkodą w działalności polskich UTW jest brak pieniędzy, wyposażenia i odpowiedniej liczby pracowników. UTW w większości prowadzone są przez wolontariuszy. Najczęstsze źródła finansowania UTW to składki członkowskie i dotacje.

W grudniu 2006 r. pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja tych dwóch ustaw miała umożliwić prowadzenie w uczelniach wyższych UTW i określić fundusze na ten cel. Projekt przepadł.

Z raportu „Kapitał intelektualny Polski”, opracowanego przez zespół doradców w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wynika, że marnowany jest kapitał intelektualny polskich seniorów. Polscy seniorzy są najmłodszymi seniorami w Europie. Brak jest rozwiązań w zakresie zatrudniania osób starszych i zachęt dla przedsiębiorców (np. praca tymczasowa, w domu, zatrudnienie na godziny itp.), co przyczyniłoby się do poprawy sytuacji ekonomicznej seniorów. Najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed środowiskiem UTW w Polsce jest wypracowanie form finansowania kształcenia ustawicznego osób starszych i stworzenie prawnych gwarancji w budżecie państwa. Nadchodzący niż demograficzny postawi wkrótce uczelnie wyższe przed problemem ograniczenia ich działalności. Nowatorskie powiązanie uczelni wyższych z UTW stworzyłoby szanse na wykorzystanie ogromnego potencjału środowisk akademickich dla działań edukacyjnych na rzecz osób starszych. Bez rozwiązań systemowych trudno będzie skutecznie rozwijać działalność uniwersytetów, w których będzie się zrzeszać coraz więcej osób starszych. To tak naprawdę jedyna konkretna forma wsparcia, którą aktywnym seniorom powinno zapewnić państwo. Kolejnym istotnym wyzwaniem jest wzmocnienie zdolności UTW do samodzielnego pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych. Konieczne jest podniesienie kompetencji osób kierujących UTW, które będą przygotowywać projekty unijne.

Dużym wyzwaniem jest przygotowanie w tym roku konferencji towarzyszącej XX Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju pod hasłem Forum III Wieku. Federacja i Stowarzyszenie Sądeckiego UTW podjęły się w imieniu środowiska UTW zorganizowania paneli dyskusyjnych nt. problemów starzejącego się społeczeństwa Europy. Będziemy także rozwijać współpracę międzynarodową UTW, w szczególności z uniwersytetami Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym celem jest promowanie pozytywnych przykładów aktywnych polskich seniorów i zmiana panujących dość powszechnie stereotypów. Liczymy na zacieśnienie współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, samorządami i organizacjami pozarządowymi.