[ramka][srodtytul]Zasady rankingu uczelni akademickich 2010[/srodtytul]

Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są wg prestiżu, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Tych pięć zasadniczych cech uczelni zostało zmierzonych za pomocą 32 kryteriów.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni. Źródłem danych były własne badania ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, badanie pracodawców przygotowane przez ośrodek badawczy PENTOR, dane o publikacjach polskich naukowców zawarte w bazie SCOPUS, opracowanie Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r. (GUS 2009), aktualne dane MNiSW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Patentowego RP oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

[b]Prestiż 25 proc.[/b]

Jedną z cech dobrej szkoły wyższej jest prestiż. Oznacza on poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. Mierzony jest on w naszym rankingu poprzez:

[b]Preferencje pracodawców[/b] – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (12 proc.)

[b]Ocenę kadry akademickiej[/b] - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach (11 proc.)

[b]Wybór olimpijczyków[/b] - mierzony udziałem liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyjętych poza procesem rekrutacji na daną uczelnię w ogólnej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych (2 proc.)

[b]Siła naukowa 40 proc.[/b] Jako kolejną grupę kryteriów przyjmujemy siłę naukową uczelni. Jako mierniki tej cechy przyjęto:

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[b]Rozwój kadry własnej[/b] - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2009 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (8 proc.)

[b]Nadane stopnie naukowe[/b] - liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2009 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych w uczelni na głównym etacie (7 proc.)

[b]Potencjał naukowy (ocena parametryczna)[/b] - mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (7 proc.)

[b]Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach[/b] - zostało zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (4%) Uprawnienia do nadawania stopni naukowych - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (4 proc.)

[b]Publikacje[/b] – mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 22.01.2010) w latach 2005-2009 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie (2 proc.)

[b]Cytowania[/b] – mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2005-2009 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 22.01.2010) (3 proc.)

[b]H-indeks[/b] – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha. H – indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h (3 proc.)

[b]Studia doktoranckie[/b] - mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów (1 proc.)

[b]Akredytacje[/b] – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych (1 proc.)

[b]Innowacyjność Uczelni 5 proc.[/b]

[b]Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków na badania[/b] – mierzony sumą środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza budżetu państwa w przeliczeniu na liczbę doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów zatrudnionych w uczelni na głównym etacie (2 proc.)

[b]Liczba patentów i wzorów użytkowych [/b]– liczba zgłoszonych (z wagą 0,5) w Urzędzie Patentowym RP wynalazków i wzorów użytkowych oraz udzielonych (z wagą 1) patentów i praw ochronnych w latach 2005 – 2009 (wg pierwszego zgłaszającego) (1,5 proc.)

[b]Udział uczelni w 7 PR[/b] – liczba projektów realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (1,5 proc.)

[b]Warunki studiowania 15 proc.[/b]

W sporządzeniu rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni przez kandydatów. Na warunki te składają się:

[b]Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych[/b] mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (6 proc.)

[b]Zbiory drukowane[/b] – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2009 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta (1,5 proc.)

[b]Zbiory elektroniczne[/b] - mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta (2 proc.)

[b]Warunki korzystania z biblioteki[/b] – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów, liczbą stanowisk komputerowych w bibliotece w stosunku do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki (1,5 proc.)

[b]Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych[/b] - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1 proc.)

[b]Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych[/b] - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1 proc.)

[b]Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych[/b] - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1 proc.)

[b]Osiągnięcia sportowe[/b] - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2009 (1 proc.)

[srodtytul]Umiędzynarodowienie studiów 15 proc.[/srodtytul]

Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria: [b]Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych[/b] w roku akad. 2009/10 (4 proc.)

[b]Studiujący w językach obcych[/b] – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j.obcych w roku akad. 2009/10 (3 proc.)

[b]Wymiana studencka (wyjazdy)[/b] – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5 proc.)

[b]Wymiana studencka (przyjazdy)[/b] - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5 proc.)

[b]Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy)[/b] - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1 proc.)

[b]Nauczyciele akademiccy z zagranicy[/b] - mierzony liczbą nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (1 proc.)

[b]Wykłady w językach obcych[/b] – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j.obcych w r. akad. 2008/09 (0,5 proc.)

[b]Szkoły letnie[/b] - liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2009 (0,5 proc.)[/ramka]

[ramka][srodtytul]Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2010[/srodtytul]

Uwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Zachowując pięć grup kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20 proc.), siłę naukową (z wagą 40 proc.), warunki studiowania (28 proc.), innowacyjność (2 proc.) oraz umiędzynarodowienie studiów (10 proc.) odmiennie określono kryteria cząstkowe.

[b]Prestiż 20 proc.[/b]

Ocena przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach (10 proc.)

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (10 proc.)

[b]Siła naukowa 40 proc.[/b]

Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni niepublicznych są: Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (10 proc.)

[b]Uprawnienia magisterskie[/b] - mierzone liczbą kierunków, na których studia można ukończyć z tytułem magistra (8 proc.)

[b]Rozwój kadry własnej[/b] - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2009 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5 proc.)

[b]Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach[/b] - zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5 proc.)

[b]Potencjał naukowy (ocena parametryczna)[/b] - mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (4 proc.)

[b]Akredytacje[/b] – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych (3 proc.)

[b]Oferta kształcenia podyplomowego[/b] - mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy (2 proc.)

[b]Aktywność wydawnicza uczelni[/b] - mierzona liczbą wydanych tytułów wydawnictwa uczelnianego wydanych w roku 2009 (1 proc.)

[b]Warunki studiowania 28 proc.[/b]

W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te, mające łącznie wagę 28 proc., składają się:

[b]Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych[/b] mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (7,5 proc.)

[b]Powierzchnia na studenta[/b] - mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów (5 proc.)

[b]Własna baza dydaktyczna[/b] - mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię (4 proc.)

[b]Zbiory drukowane[/b] – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2009 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zbiory drukowane w przeliczeniu na jednego studenta (2,5 proc.)

[b]Zbiory elektroniczne[/b] - mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta (2,5 proc.)

[b]Warunki korzystania z biblioteki[/b] – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów, liczbą stanowisk komputerowych w bibliotece w stosunku do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki (2,5 proc.)

[b]Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych[/b] - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1 proc.)

[b]Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych[/b] - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1 proc.)

[b]Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych[/b] - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1 proc.)

[b]Osiągnięcia sportowe[/b] - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2009 (1 proc.)

[b]Innowacyjność (2 proc.)[/b] Ten parametr został zmierzony sumą pozyskanych środków z unijnych programów operacyjnych (PO KL, PO IG, PO IiŚ, Polska Wschodnia, regionalne programy operacyjne)

[b]Umiędzynarodowienie studiów 10 proc.[/b] Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria:

[b]Wymiana studencka (wyjazdy)[/b] – mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5 proc.)

[b]Wymiana studencka (przyjazdy)[/b] - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (1,5 proc.)

[b]Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych[/b] w roku akad. 2009/10 (2,5 proc.)

[b]Studiujący w językach obcych[/b] – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j.obcych w roku akad. 2009/10 (1 proc.)

[b]Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy)[/b] - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1 proc.)

[b]Wykłady w językach obcych[/b] – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j.obcych w r. akad. 2008/09 (0,5 proc.)

[b]Nauczyciele akademiccy z zagranicy[/b] - mierzony liczbą nauczycieli cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (0,5 proc.)

[b]Szkoły letnie[/b] - liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2009 (0,5 proc.)

Uwaga: W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2010 uwzględniono wyłącznie te szkoły wyższe, które miały co najmniej trzy roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.

[/ramka]

[ramka][srodtytul]Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich oraz ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2010[/srodtytul]

Ze względu na specyfikę niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu ogólnego. Zachowując pięć grup kryteriów: prestiż (z wagą 20 proc.), siłę naukową (35 proc.), warunki studiowania (38%), innowacyjność (2 proc.) oraz umiędzynarodowienie (5 proc.) odmiennie określono kryteria cząstkowe. Według tych samych zasad opracowany został Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2010.

[b]Prestiż 20 proc.[/b]

[b]Ocena przez kadrę akademicką[/b] - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w trzech ostatnich latach (8 proc.)

[b]Preferencje pracodawców[/b] – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (12 proc.)

[b]Siła naukowa 35 proc.[/b]

Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni są:

[b]Uprawnienia do prowadzenia kierunków[/b] - mierzone liczbą kierunków, na których studia można ukończyć z tytułem licencjata lub inżyniera (12 proc.)

[b]Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach[/b] - zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (10 proc.)

[b]Rozwój kadry własnej[/b] - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2009 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (7 proc.)

[b]Oferta kształcenia podyplomowego[/b] - mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy (5 proc.)

[b]Aktywność wydawnicza uczelni[/b] - mierzona liczbą wydanych tytułów wydawnictwa uczelnianego wydanych w roku 2009 (1 proc.)

[b]Warunki studiowania 38 proc.[/b]

W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te składają się: [b]Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych[/b] - mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (11 proc.)

[b]Własna baza dydaktyczna[/b] - mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię (6 proc.)

[b]Powierzchnia na studenta[/b] - mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów (6 proc.)

[b]Zbiory drukowane[/b] – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2009 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zbiory drukowane w przeliczeniu na jednego studenta (3 proc.)

[b]Zbiory elektroniczne[/b] - mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta (3 proc.)

[b]Warunki korzystania z biblioteki[/b] – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów, liczbą stanowisk komputerowych w bibliotece w stosunku do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki (3 proc.)

[b]Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych[/b] - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1,5 proc.)

[b]Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych[/b] - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1,5 proc.)

[b]Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych[/b] - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1,5 proc.)

[b]Osiągnięcia sportowe[/b] - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2009 (1,5 proc.)

[b]Innowacyjność (2 proc.)[/b]

Ten parametr został zmierzony sumą pozyskanych środków z unijnych programów operacyjnych (PO KL, PO IG, PO IiŚ, Polska Wschodnia, regionalne programy operacyjne)

[b]Umiędzynarodowienie studiów 5 proc.[/b]

Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria:

[b]Wymiana studencka (wyjazdy)[/b] – mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2 proc.)

[b]Wymiana studencka (przyjazdy)[/b] - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2008/09, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (1 proc.)

[b]Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy)[/b] - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1 proc.)

[b]Umowy z uczelniami zagranicznymi[/b] – mierzony liczbą podpisanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi (1 proc.)

Uwaga: W Rankingu Niepublicznych Uczelni Licencjackich (Inżynierskich) oraz Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2010 uwzględniono szkoły wyższe, które mają przynajmniej trzy roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.[/ramka]