Opracowanie Rankingu w grupach kierunków stało się możliwe dzięki uzyskaniu danych z bazy SCOPUS (według stanu na dzień 12 stycznia 2011 r.). Dodaliśmy do nich dwa kryteria wynikające z badań ankietowych przeprowadzonych wśród kadry akademickiej i pracodawców oraz wyniki oceny parametrycznej MNiSW.

Kryteria rankingu:

W rankingu tym analizujemy dwa istotne aspekty pracy uczelni. Z jednej strony siłę naukową, wyrażoną liczbą i jakością publikacji naukowych oraz oceną parametryczną uczelni dokonaną przez MNiSW. Z drugiej strony jakość dydaktyki na uczelniach wyrażoną poprzez wyniki badań Fundacji Perspektywy i Pentora.

W badaniu preferencji zatrudniania absolwentów uczelni przez pracodawców (w siedmiu grupach kierunków studiów) uwzględniono tylko te uczelnie, które były ankietowane przez Pentora w trzech ostatnich latach. Wartość wskaźnika została obliczona jako średnia krocząca z 3 lat. Badaniu zostało poddanych w sumie ponad 1800 pracodawców. Wyniki badań zostały poddane procedurze ważenia, polegającej na nadaniu przedsiębiorstwom rangi odzwierciedlającej ich udział w strukturze gospodarki, co dodatkowo podnosi wiarygodność wyników rankingu.

Badanie przeprowadzone przez Fundację Perspektywy wśród kadry akademickiej określiło, które uczelnie byłyby polecone kandydatom na studia jako najlepiej kształcące w danej dziedzinie. W badaniu brali udział profesorowie „belwederscy” i doktorzy habilitowani, którzy zdobyli swoje stopnie i tytuły w ostatnich trzech latach. W badaniu wzięło udział ok. 1700 osób, co dało ponad 7 tys. wskazań uczelni.

Wyróżniliśmy siedem grup kierunków studiów: kierunki ekonomiczne, kierunki medyczne, kierunki humanistyczne, kierunki społeczne (do tej grupy włączyliśmy kierunki prawa i administracji), kierunki przyrodnicze, rolnicze i leśne, kierunki nauk ścisłych oraz kierunki techniczne i informatyka. W tym roku zrezygnowano z rankingu w grupie kierunków wychowania fizycznego.

Podział kierunków ma charakter autorski, choć wynika z wieloletnich dyskusji na ten temat w środowisku akademickim oraz corocznych oczekiwań maturzystów.

Należy zwrócić uwagę, że w rankingu tym uczelnie różnych typów mogą się znaleźć w jednym zestawieniu, na przykład w rankingu kierunków technicznych i informatyki w pierwszej dwudziestce znalazły się politechniki, uniwersytety i uniwersytety ekonomiczne. Ale takie właśnie są nowoczesne uniwersytety, w których zanikają tradycyjne podziały na nauczane kierunki studiów.

Aby sprawdzić, jakie kierunki prowadzi konkretna uczelnia, zachęcamy do odwiedzenia strony www.perspektywy.pl gdzie w Megabazie uczelni znajdują się wszystkie dodatkowe informacje o prowadzonych kierunkach.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj