Podobnie jak w roku 2010, zachowano pięć grup kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20 proc.), siłę naukową (z wagą 40 proc.), warunki studiowania (25 proc.), innowacyjność (5 proc.) oraz umiędzynarodowienie studiów (10 proc.). Odmiennie określono niektóre kryteria cząstkowe.

Prestiż 20 proc.

Siła naukowa 40 proc.

Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni niepublicznych są:

Warunki studiowania 25 proc.

W rankingu wzięto pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te składają się:

Innowacyjność 5 proc.

Umiędzynarodowienie 10

proc.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Przy ocenie umiędzynarodowienia studiów brano pod uwagę następujące kryteria:

Uwaga:

W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 uwzględniono wyłącznie te szkoły wyższe, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.