Studentkę Uniwersytetu władze uczelni skreśliły z listy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że skreślenie następuje z powodu niezaliczenia semestru w I roku akademickim. Zgodnie z przepisem ustawy o szkolnictwie wyższym, student może być skreślony z listy studentów w kilkunastu wyszczególnionych przypadkach. W tym m.in. w razie nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie. Szczegółowe wyjaśnienia, liczące aż kilkanaście stron, rektor Uniwersytetu zawarł jednak dopiero w odpowiedzi na skargę, wniesioną przez skreśloną studentkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Sąd uwzględnił skargę i uchylił decyzję rektora. Stwierdził, że pismo procesowe, jakim jest odpowiedź na skargę, nie może zastąpić bądź uzupełnić uzasadnienia decyzji. Przytoczenie okoliczności, uzasadniających skreślenie z listy studentów, dopiero w odpowiedzi na skargę, pozbawia możliwości odniesienia się do nich w toku postępowania administracyjnego – zauważył WSA.

Sąd zwrócił także uwagę, że w przypadku skreślenia z powodu niezaliczenia semestru, decyzja ma charakter uznaniowy. Władze uczelni mogą więc, ale nie muszą jej wydać, ale nie może być arbitralna. Musi uwzględniać faktyczne okoliczności i powinna wyważać interes społeczny i słuszny interes studenta – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Przedstawiając motywy wyroku, sędzia sprawozdawca Jerzy Marcinowski powiedział, że w ocenie sądu, decyzja o skreśleniu studentki została wydana z naruszeniem przepisów postępowania. Jednozdaniowe uzasadnienie nie czyni bowiem zadość standardom, a wywody i rozważania rektora, zawarte w odpowiedzi na skargę, nie mogą zastępować uzasadnienia zaskarżonej decyzji.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Lu 299/21

Czytaj więcej

Przyjęcie na studia nie oznacza ich podjęcia