80 proc. nauczycieli nie szkoli się z równego traktowania. Przy czym niemal 75 proc. uważa, że edukacja antydyskryminacyjna pomaga zapobiegać przemocy w szkole. Tak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie rzecznika praw obywatelskich.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania co czwarty uczeń szkoły podstawowej był w ciągu ostatniego roku zastraszany przez rówieśników. Tylko 35 proc. badanych zadeklarowało, że nigdy nie byli obiektem żartów ze strony kolegów i koleżanek.

Dużym problemem okazały się też przykre plotki. Aż 55 proc. badanych było ich obiektem. Częściej dotyczyły dziewczynek. Co trzeci uczeń szkoły podstawowej był w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie bity lub popychany. Prawie tyle samo dzieci padło ofiarą cyberprzemocy.

Czytaj więcej

Samorządowy rzecznik na straży praw uczniów

Niestety w żadnym z 326 analizowanych na zlecenie rzecznika szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych nie podawano możliwości zgłaszania dyskryminacji. Dokumenty te regulują wykonywanie zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

Program uchwalany jest przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, na podstawie diagnozy przeprowadzanej przez dyrektora szkoły. Wyniki badania sugerują, że w programach profilaktyczno-wychowawczych brakuje treści poświęconych uprzedzeniom i dyskryminacji.

Jak to wpływa na postawy uczniów? W większości byliby skłonni zaakceptować Ukraińców, muzułmanów, osoby homoseksualne i osoby z niepełnosprawnościami jako kolegów i koleżanki z ławki, klasy i szkoły.

Warto jednak zwrócić uwagę na różnice między grupami. Okazuje się bowiem, że najmniejszą akceptacją polskich uczniów i uczennic cieszą się osoby homoseksualne. Kolejno, uczniowie i uczennice polskich szkół prezentują najgorsze postawy wobec muzułmanów. Największą akceptację deklarowali wobec Ukraińców oraz osób z niepełnosprawnością.

W aktualnej podstawie programowej nie ujęto obowiązku podejmowania przez szkołę podstawową odpowiednich kroków w celu zapobiegania dyskryminacji, który przewidywało rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Obowiązek prowadzenia działań antydyskryminacyjnych we wszystkich placówkach oświatowych wynika jednak wprost z wiążących Polskę aktów prawa międzynarodowego. Zgodnie zaś z preambułą do prawa oświatowego szkoły powinny zapewnić każdemu uczniowi i każdej uczennicy warunki niezbędne do rozwoju, a także przygotować do wypełniania obowiązków obywatelskich, opierając się na zasadach solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

A Polacy chcą, by dzieci uczyły się tolerancji. Ponad dwie trzecie dorosłych jest zdania, że w szkołach powinna być prowadzona edukacja antydyskryminacyjna – taki wniosek płynie z przeprowadzonego przez rzecznika praw obywatelskich badania „Świadomość prawna w kontekście równego traktowania".