Materiał partnera: BAT

BAT otrzymał najwyższą ocenę „A” w rankingu Climate Change List, organizowanym przez międzynarodową organizację CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz znalazł się po raz 21. w rankingu DJSI (Dow Jones Sustainability Index).

Co roku tysiące przedsiębiorstw z całego świata przekazują do CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) informacje na temat swojego oddziaływania na środowisko oraz ryzyk i szans związanych z prowadzoną działalnością. Koncern BAT otrzymał ocenę „A” w rankingu przeprowadzonym przez CDP, jako jedna z ponad 18,7 tys. firm, które wzięły w nim udział w tym roku. Tym samym spółka znalazła się w grupie 2 proc. najlepszych firm ocenianych przez CDP. Organizacja ta ocenia politykę firm dotyczącą ujawniania informacji i wyników w zakresie kluczowych kwestii środowiskowych, w tym przejrzystej sprawozdawczości, wyznaczania ambitnych celów klimatycznych i osiągania długoterminowych rezultatów, jeżeli idzie o kwestie klimatu. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest jednym z najważniejszych priorytetów BAT, a koncern opublikował na początku tego roku swój plan przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, określając ambitną mapę drogową, prowadzącą do osiągnięcia celów Net Zero.

BAT zdobył też najwięcej punktów w sześciu obszarach wspomnianego wcześniej rankingu DJSI, przygotowywanego corocznie przez agencję ratingową S&P w imieniu Dow Jones, amerykańskiego indeksu akcji spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Te obszary to: raportowanie środowiskowe, rozwój kapitału ludzkiego, ekoefektywność operacyjna, zarządzanie łańcuchem dostaw, raportowanie społeczne oraz ważność/wpływ. To już 21. rok z rzędu, gdy BAT włączony jest do rankingu DJSI, co podkreśla wieloletnie zaangażowanie firmy w kwestie ESG.

BAT jest też jedyną spółką w swojej branży, która została również włączona do DJSI World Index. Mniej niż 3 proc. wszystkich spółek ocenianych przez S&P Global trafiło do światowego indeksu DJSI 2022.

Ciągłe udoskonalanie – klucz do sukcesu

Mike Nightingale, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w BAT, mówi: – Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, bo nasze nieustanne wysiłki, aby z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju uczynić filar naszego funkcjonowania na rynku, zostały docenione przez CDP i DJSI. To osiągnięcie jest wynikiem ciężkiej pracy naszej załogi, współpracowników i dostawców BAT na całym świecie, mającej na celu ciągłe wprowadzanie ulepszeń w zakresie zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie naszej działalności – od zużycia energii po projektowanie opakowań. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ pracujemy nad budową lepszego jutra. Nadal realizujemy nasze ambitne cele w zakresie zmniejszenia wpływu na środowisko i społeczeństwo, jak również zmniejszenia wpływu naszej działalności na zdrowie.

Rankingi podkreślają zaangażowanie BAT w budowanie strategii A Better Tomorrow™ (,,Lepszego Jutra”) poprzez zmniejszenie wpływu działalności firmy na zdrowie i umiejscowienie zrównoważonego rozwoju wśród priorytetów działalności koncernu.

BAT jest regularnie nagradzany za wysokie wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, otrzymując między innymi:

- Wyróżnienie gazety „Financial Times” jako „Lider klimatyczny 2022” za skuteczne obniżenie intensywności emisji w dłuższym okresie;

- Wyróżnienie najwyższą klasą Gold w S&P Global Sustainability Yearbook 2022;  

- Certyfikat Alliance for Water Stewardship w największym zakładzie produkcyjnym w USA.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i obniżenie poziomu zużycia wody

BAT to spółka działająca w wielu kategoriach z branży dóbr konsumpcyjnych, której celem jest budowanie strategii A Better Tomorrow™ („Lepszego Jutra”) poprzez zmniejszenie wpływu swojej działalności na zdrowie dzięki oferowaniu większego wyboru potencjalnie mniej ryzykownych produktów dla dorosłych konsumentów.

BAT wyznaczyła sobie ambitne cele ESG, w tym osiągnięcie 50-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 do 2030 r. w porównaniu z poziomem bazowym z 2020 r. oraz sprawienie, by do 2025 r. wszystkie plastikowe opakowania nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

Na polskim rynku do Grupy BAT należy kilka podmiotów: BAT Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zajmująca się działalnością dystrybucyjno-marketingową, spółka z siedzibą w Augustowie o charakterze produkcyjnym, oraz CHIC sp. z o.o., zarządzająca siecią dystrybucji i sprzedaży papierosów elektronicznych (eSmoking World) z siedzibą w Ostrzeszowie, a także fabryka płynów do papierosów elektronicznych w Rojowie (eSmoking Liquids) oraz nowoczesne centrum badań i rozwoju eSmoking Institute, zlokalizowane w Poznaniu.

Fabryka BAT w Augustowie jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy BAT na świecie. Dzięki ciągłym inwestycjom fabryka dynamicznie się rozwija, tylko w ciągu ostatnich trzech lat w rozwój fabryki w Augustowie zainwestowano ok. 650 mln zł. Dzięki rozbudowie wydajność produkcyjna zakładu zwiększyła się w tym czasie o 50 proc.

W fabryce realizowane są liczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – planowane jest obniżenie poziomu zużycia wody o 35 proc. oraz zwiększenie odzysku wody do poziomu 30 proc. do końca 2025 r. Na terenie fabryki działa już centralna stacja uzdatniania wody do celów bytowo-socjalnych, dzięki czemu płynąca w rurach woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na zredukowanie plastikowych odpadów aż o 1,5 tony już w pierwszym roku od jej uruchomienia.

Ponad połowę całkowitej energii wykorzystywanej w fabryce stanowi energia ze źródeł odnawialnych. W ciągu najbliższych czterech lat BAT chce zredukować emisję C02 (dwutlenku węgla) do atmosfery o ponad 75 proc., zmniejszyć wytwarzanie odpadów o 15 proc., zwiększyć recykling odpadów do 94 proc. oraz zwiększyć udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energii do ponad 80 proc. Są także pozytywne efekty, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2 powstającego w łańcuchu dostaw. Optymalizacja kursów w trzech głównych kierunkach dystrybucji z zakładu w Augustowie przyniosła redukcję emisji o 7 proc.

Materiał partnera: BAT