Nie gwarantują zysku, ale są bezpieczne opcje

fundusze inwestycyjne | Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla drobnych inwestorów, którzy nie mają czasu ani dużych środków, by samodzielnie szukać na rynkach finansowych okazji inwestycyjnych.

Publikacja: 11.12.2022 21:00

Rok 2023 ze względu na inflację oraz wyraźne spowolnienie gospodarki, a nawet możliwą recesję będzie dużym wyzwaniem dla wszystkich inwestorów i zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Fundusze inwestycyjne to jedna z form lokowania oszczędności i pomnażania majątku. –Należą one do tzw. instytucji zbiorowego inwestowania, co oznacza, że nabywając tytuły uczestnictwa (w zależności od rodzaju funduszu – jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne), uczestnik wnosi swój kapitał do wspólnej puli aktywów zarządzanej przez doradców inwestycyjnych. W ten sposób staje się współwłaścicielem majątku netto funduszy w udziale odpowiadającym wartości posiadanych tytułów uczestnictwa – wyjaśnia dr Paweł Oleksy, Katedra Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują zysku, ale dzięki ich różnym rodzajom można wybrać bezpieczne opcje inwestowania. – Można ulokować środki w fundusz, który inwestuje w obligacje skarbowe, emitowane przez wiarygodne kraje, i wtedy, jeśli pominiemy ryzyko kursu zagranicznej waluty w relacji złotego, jest to inwestycja o niskim ryzyku. Jeśli mamy do czynienia z agresywnym funduszem inwestycyjnym, inwestującym w ryzykowne akcje, np. spółek branż wrażliwych na zmiany koniunktury, sytuacja jest odmienna – mówi prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Świadomy inwestor

Lokowanie środków w fundusze ze względu na różnorodną ofertę rynkową oraz politykę inwestycyjną jest dość skomplikowane i przeznaczone dla świadomych inwestorów.

– Dobrze jest mieć wiedzę na ten temat. Usługi doradców mogą być pomocne w wyborze odpowiednich produktów inwestycyjnych, ale nie gwarantują sukcesu finansowego inwestycji, czego należy mieć świadomość. Rok 2023 będzie dużym wyzwaniem dla inwestorów i zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Jak pokazują choćby doświadczenia NBP dotyczące projekcji inflacji, nawet duże zespoły profesjonalnych analityków nie są w stanie skutecznie przewidywać zmian zachodzących w dynamicznym otoczeniu. Z tego też względu do wszelkich prognoz czy rekomendacji, nawet profesjonalistów, należy podchodzić z należytą ostrożnością – podkreśla dr Paweł Oleksy. Przystępując do inwestycji, nie warto też kierować się historycznymi wynikami funduszy, ponieważ nie ma gwarancji, że taki wynik będzie uzyskany w przyszłości.

Wyższe zyski,większe ryzyko

Warto pamiętać o kilku zasadach inwestowania. Pierwszą z nich jest akceptacja ryzyka – im wyższy dochód chcemy uzyskać, tym wyższe ryzyko należy ponieść. Druga to dywersyfikacja.

Do podstawowych rodzajów ryzyka inwestycyjnego zalicza się przede wszystkim: ryzyko rynkowe (m.in. ryzyko kursu walutowego, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cen instrumentów finansowych), ryzyko kredytowe (w tym m.in. ryzyko kontrahenta, ryzyko wiarygodności kredytowej, ryzyko emitenta) oraz ryzyko płynności.

– Co ważne, inwestujemy, gdy mamy zabezpieczenie w postaci rezerw finansowych zgromadzonych na wypadek nieoczekiwanych wydatków w przyszłości. Dobrze jest określić też cel, np. emerytura, zakup domu itp., dzięki czemu można wybrać odpowiedni fundusz i horyzont czasowy – mówi prof. Krzysztof Jajuga.

Duża niepewność na rynkach finansowych nie oznacza jednak, że nie można w tych warunkach skutecznie inwestować. Jak podkreślają ekonomiści, dla inwestorów, którzy planują długi horyzont inwestycyjny, występujące zaburzenia w gospodarce, pociągające za sobą spadki cen wybranych aktywów finansowych, nie muszą stanowić zagrożenia dla realizacji zakładanych celów inwestycyjnych. – Przyjmując, że mają one charakter przejściowy, po ich ustąpieniu sytuacja makroekonomiczna powinna się ustabilizować, a gospodarka wrócić na ścieżkę zrównoważonego wzrostu. Ze względu na zachodzące zmiany strukturalne w gospodarkach wielu krajów (np. przebudowa łańcuchów dostaw, transformacja energetyczna) konieczne jest systematyczne monitorowanie tych procesów na poziomie makro- i mikroekonomicznym. Wybór odpowiednich funduszy inwestycyjnych powinien także uwzględniać te aspekty – mówi dr Oleksy.

Wzrost zmienności na rynkach finansowych stwarza również możliwości dla inwestorów ukierunkowanych na krótkoterminowe zyski. – W tym zakresie włączenie do portfela inwestycji w fundusze typu short (oferujące tzw. grę na spadki) czy fundusze rynków surowcowych może przynieść korzyści dywersyfikacyjne. Należy jednak pamiętać, że tego typu inwestycje obarczone są bardzo dużym ryzykiem i nie są odpowiednie dla wielu inwestorów – zaznacza dr Oleksy.

Koszty zarządzania

Inwestorzy, którzy lokują swoje środki w funduszach, najbardziej narzekają na wysokie koszty zarządzania, które ponoszą, co przekłada się na finalny wynik z inwestycji. – Każda z naliczanych opłat (np. dystrybucyjna, za zarządzanie, za umorzenie) generuje ubytek wartości kapitału i w skrajnym przypadku może przesądzać o efektywności lub nieefektywności danej inwestycji – dodaje dr Oleksy.

Oprócz tego trzeba wiedzieć, że minusem tego rozwiązania jest brak ustawowych gwarancji działających w przypadku upadłości funduszu.

Rok 2023 ze względu na inflację oraz wyraźne spowolnienie gospodarki, a nawet możliwą recesję będzie dużym wyzwaniem dla wszystkich inwestorów i zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Fundusze inwestycyjne to jedna z form lokowania oszczędności i pomnażania majątku. –Należą one do tzw. instytucji zbiorowego inwestowania, co oznacza, że nabywając tytuły uczestnictwa (w zależności od rodzaju funduszu – jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne), uczestnik wnosi swój kapitał do wspólnej puli aktywów zarządzanej przez doradców inwestycyjnych. W ten sposób staje się współwłaścicielem majątku netto funduszy w udziale odpowiadającym wartości posiadanych tytułów uczestnictwa – wyjaśnia dr Paweł Oleksy, Katedra Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Dodatki
Stawiamy na bezpieczeństwo
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Dodatki
Inwestycje kolejowe nabierają rozpędu
Dodatki
Zwycięstwo w wojnie gospodarczej jest równie ważne, jak zwycięstwo na polu bitwy
Materiał partnera
Common Future, czyli wspólna przyszłość
Materiał partnera
Każda branża będzie miała ogromne pole do działania w Ukrainie
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej