Z perspektywy przyszłości. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej na rzecz odbudowy Ukrainy

Mając na uwadze pogłębiający się kryzys wywołany inwazją Rosji na Ukrainę, a także na podstawie dialogu prowadzonego z naukowcami z Ukrainy, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Narodowy Instytut Dziedzictwa zainicjowały Międzynarodową Konferencję Naukową "ARCHITEKTURA WYZWAŃ – ODBUDOWA UKRAINY", która odbędzie się 3-4 lipca 2023 r. w Warszawie.

Publikacja: 29.06.2023 16:00

Z perspektywy przyszłości. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej na rzecz odbudowy Ukrainy

Foto: Fot/Krzysztof Koszewski

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Konferencja jest okazją do naukowych rozważań na temat rozwiązań inżynierskich, które mogą odegrać kluczową rolę w procesie odbudowy Ukrainy. Spotkanie w ramach tegorocznej „Architektury Wyzwań" rozpocznie się otwarciem Pawilonu Wolności, wykonanego przez studentów i wykładowców WAPW, co nastąpi 1 lipca o godz. 12:00 w Łazienkach Królewskich za Ermitrażem. Następnie, o g. 14.00 w Teatrze Królewskim przy Starej Pomarańczarni, odbędzie się inauguracyjny wykład gościa specjalnego - uznanego architekta Shigeru Ban nt. „Balancing Architectural Works and Social Contributions".

Wojna jest destrukcyjna dla dorobku cywilizacji, kultury i człowieczeństwa. W obliczu okrucieństwa każdy człowiek naturalnie walczy o ocalenie własnego życia, najbliższych, domu i Ojczyzny. Przynależność do miejsca, społeczności, kultury itp. to istotne elementy tożsamości.

Myśląc o wsparciu dla narodu Ukraińskiego, a także mając na celu dobro naszego kraju i całej Europy, wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej podjęli działania projektowe i rozmowy naukowe na płaszczyźnie swojej specjalności. Dzięki staraniom dr hab. inż. arch. Anny Marii Wierzbickiej, prof. PW, a także przy wsparciu Dziekana Wydziału Architektury PW, dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego, prof. PW i pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby, prof. PW w czerwcu 2022 został powołany Zespół Projektowy ds. Wspierania Odbudowy Ukrainy PW.

Na przestrzeni roku, ta oficjalna komórka organizacyjna, w skład której wchodzą: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, profesor uczelni, dr hab. inż. arch. Yuriy Kryvoruchko, profesor wizytujący z Politechniki Lwowskiej, dr inż. arch. Paweł Trębacz, dr inż. arch. Renata Jóźwik i mgr inż. arch. Magdalena Duda podjęła szereg działań. Biorąc na uwadze, że większość obywateli Ukrainy chce pozostać w swoim kraju, celem działań Zespołu stała się współpraca w projektowaniu i realizacji inwestycji pomocowych. Istotnym założeniem projektowym było zapewnienie uchodźcom wewnętrznym odpowiedniej jakości mieszkań – gwarantujących jak największe bezpieczeństwo w chwili ataku agresora, ale także takich, które posłużą mieszkańcom przez dłuższy czas i przyczynią się do odzyskania poczucia wspólnoty i przynależności.

Zespół Projektowy ds. Wspierania Odbudowy Ukrainy PW we współpracy z lokalnymi władzami Lwowa stworzył koncepcję modułowej osady dla uchodźców - Modular Refugee Settlement Project – ProModSe, która została zauważona i doceniona na arenie międzynarodowej. Projekt został nagrodzony finansowaniem w/w działań przez EIT - European Institute of Innovation and Technology Community New European Bauhaus (NEB), jako jedyny projekt z Polski zakwalifikowany do inicjatywy NEB. Założenie Modular Refugee Settlement Project - ProModSe to koncepcja urbanistyczno-architektoniczna całej osady dla uchodźców wewnętrznych, którzy stracili swoje domy na skutek wojny. Zakres koncepcji obejmuje trzy skale: makro (skala osady), mezo (skala kwartału mieszkaniowego), mikro (skala segmentu mieszkaniowego złożonego z jednego lub więcej modułów). W ramach realizowanych prac projektowych udało się zaangażować akademicką społeczność z Polski i Ukrainy oraz samych uchodźców przybyłych do Polski. Dodatkowo, polski wniosek został uznany przez ekspertów za doskonale wpisujący się w cele NEB, które obejmują zrównoważony rozwój poprzez harmonijną relację między naturą a budynkami, estetykę wynikającą z prostoty i funkcjonalności rozwiązań, oraz integrację jednostek i społeczeństwa w tworzeniu wspólnego środowiska.

Kwartał osiedla modułowego dla uchodźców – projekt ProModSe;  autorzy: A. M. Wierzbicka, Y. Kryvoruc

Kwartał osiedla modułowego dla uchodźców – projekt ProModSe; autorzy: A. M. Wierzbicka, Y. Kryvoruchko, P. Trębacz, R. Jóźwik, M. Duda.

Z nadzieją, że osada modułowa dla około 2000-3000 osób nie pozostanie jedynie na papierze znana tylko jako „idea prototypu Lwowskiego", (koncepcję implementowano w istniejący krajobraz na uzyskanym od władz Lwowa obszarze), podjęto działania projektowe, w które zaangażowani byli studenci Wydziału Architektury PW w ramach zajęć prowadzonych na specjalności A3-Architektura Technologii i Struktury - Kontekstu i Znaczenia przez Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego. W efekcie tych działań rozbudowano osadę o zaprojektowano centra lokalne z miejscami pracy dla mieszkańców, obiekt oświatowy, a także zieleńce, place zabaw i tereny rekreacyjne, przy jednoczesnym poszanowaniu własnej tożsamości nowoprzybyłych. Projekt ProModSe, będący początkiem dobrych praktyk w modułowym budownictwie mieszkaniowym, zyskał międzynarodowe uznanie i został wyróżniony przez Narodowy Związek Architektów Ukrainy.

Wystawa projektów semestralnych na WAPW dotyczących opracowania centrów lokalnych na terenie osiedla

Wystawa projektów semestralnych na WAPW dotyczących opracowania centrów lokalnych na terenie osiedla modułowego dla uchodźców, studenci studiów magisterskich wraz z prowadzącymi: (centralnie, od lewej: Jakub Pieńkowski, Anna Maria Wierzbicka i Filip Strzelecki).

Archiwum WAPW

Mając na uwadze aktywizację środowiska architektów i urbanistów w kontekście trwającej tragedii wojennej oraz prowadząc prace naukowe i projektowe, Zespół ds. Wspierania Odbudowy Ukrainy PW pod przewodnictwem prof. A. M. Wierzbickiej podjął inicjatywę organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy"..

Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa przy zaangażowaniu ich wybitnych liderów: JM Rektora PW - Krzysztofa Zaremby, Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - Mariannie Otmianowskiej i Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Katarzynie Zalesińskiej.

Jako partnerzy konferencję wspierają: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA), Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska", Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska" oraz Agencja marketingowa UrbanJungle. Patronatem honorowym konferencję objęli: JM Rektor PW - Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Minister Spraw Zagranicznych RP - Zbigniew Rau, Minister Rozwoju i Technologii RP - Waldemar Buda, Ambasador Ukrainy w RP - Wasyl Zwarycz, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki - Prof. Bolesław Stelmach, Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk - prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich - Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Prezes Narodowego Związku Architektów Ukrainy Alexander Czyżewski, a także Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Wydarzenie cieszy się również wsparciem sponsorów, takich jak Deloitte, Flora Development, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego oraz udziałem sponsorów medialnych: Rzeczpospolita, Architektura Murator, Architektura i Biznes, Bird in Flight, Хмарочос, Pragmatika.

Plakat Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Architektura Wyzwań - Odbudowa Ukrainy", projekt okładk

Plakat Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Architektura Wyzwań - Odbudowa Ukrainy", projekt okładki - Martyna Rowicka-Michałowska na podstawie grafiki autorstwa Konrada Kucza – Kuczyńskiego.

Celem konferencji jest stworzenie platformy dla spotkań środowiska akademickiego oraz przedstawicieli elit kulturalnych, naukowych, technicznych i gospodarczych w kontekście kryzysu wojennego w Ukrainie. Konferencja będzie przestrzenią do prowadzenia dyskusji na temat następujących zagadnień: ochrona ocalałego i rekonstrukcja utraconego dziedzictwa architektonicznego, możliwość tworzenia nowych warunków życia, rola architektury w kształtowaniu tożsamości i zapewnianiu bezpieczeństwa. Dyskusja wpisuje się również w szereg aktualnych wyzwań o charakterze globalnym, takich jak zapewnienie dostępu do kurczących się zasobów areału ziem uprawnych, wody, utrzymanie bioróżnorodności, pozyskiwanie energii oraz ochrona środowiska. Tematyka konferencji wpisuje się także w dążenia Nowego Europejskiego Bauhausu, które skupiają się na projektowaniu opartym na funkcjonalnych i harmonijnych formach przestrzennych, wspieraniu zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego oraz budowaniu demokratycznej wspólnoty. Ogromne zainteresowanie udziałem w konferencją konferencji potwierdziło szerokie grono naukowców, specjalistów, przedsiębiorców, samorządowców oraz osób zaangażowanych w odbudowę Ukrainy i kształtowanie nowego wizerunku miast oraz i życia społecznego po zniszczeniach wojennych. Wspólne zaangażowanie jest niezwykle istotne, ponieważ odbudowa Ukrainy obejmie wszystkie aspekty życia społecznego, infrastruktury i architektury na różnych skalach - od miast po wioski. Aby skutecznie przeprowadzić odbudowę, konieczne jest zaangażowanie szerokiej społeczności i wspólne działania na wielu poziomach. To zadanie długotrwałe, wymagające odpowiedniego przygotowania i solidarności ludzkiej na skalę międzynarodową – komentuje profesor Yuriy Kryvoruchko. Integralną częścią konferencji stanie się stworzenie manifestu przestrzennego w postaci tymczasowego pawilonu o głębokiej narracji znaczeniowej, którego rozwiązania architektoniczne niosą ze sobą ideowe przesłanie pokoju na świecie i wolności dla Ukrainie.

W imieniu Organizatorów zapraszamy zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji. Naukowej "Architektura Wyzwań - Odbudowa Ukrainy", która odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2023 roku w siedzibie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. To znakomita okazja do pogłębienia wiedzy na temat współczesnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, wyzwań architektonicznych w dobie kryzysu wywołanego wojną i przestrzeń do dyskusji na tematy związane z szeroko pojętą odbudową Ukrainy.

Aby wziąć udział udział w tym ważnym wydarzeniu należy zarejestrować się na stronie:

https://www.arch.pw.edu.pl/Nauka/Konferencje/Architektura-Wyzwan-Odbudowa-Ukrainy

Adres korespondencyjny konferencji:
konferencja.wapw2023@pw.edu.pl

Zachęcamy również do uczestniczenia w inauguracji otwarcia Pawilonu Wolności 1 lipca 2023 o g. 12.00 w malowniczym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie na osi zabytkowego Ermitażu. Sympatykom architektury szczególnie polecamy wykład cenionego architekta Shigeru Ban, który odbędzie się po otwarciu Pawilonu, o g. 14.00.

Warto zobaczyć twórcze osiągnięcia młodych architektów i doświadczyć atmosfery pełnej solidarności i inspiracji!

Budowa pawilonu zapoczątkowuje cykliczne wydarzenie polegające na zrealizowaniu projektu semestralne

Budowa pawilonu zapoczątkowuje cykliczne wydarzenie polegające na zrealizowaniu projektu semestralnego pod hasłem stawiamy_ zainicjowane w 2023 roku przez prof. A. M. Wierzbicką w ramach specjalności A3 na WAPW.

Fot./Bartosz Kucharski

Budowa pawilonu zapoczątkowuje cykliczne wydarzenie polegające na zrealizowaniu projektu semestralne

Budowa pawilonu zapoczątkowuje cykliczne wydarzenie polegające na zrealizowaniu projektu semestralnego pod hasłem stawiamy_ zainicjowane w 2023 roku przez prof. A. M. Wierzbicką w ramach specjalności A3 na WAPW.

Fot./Bartosz Kucharski

Budowa pawilonu zapoczątkowuje cykliczne wydarzenie polegające na zrealizowaniu projektu semestralne

Budowa pawilonu zapoczątkowuje cykliczne wydarzenie polegające na zrealizowaniu projektu semestralnego pod hasłem stawiamy_ zainicjowane w 2023 roku przez prof. A. M. Wierzbicką w ramach specjalności A3 na WAPW.

Fot./Bartosz Kucharski

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Konferencja jest okazją do naukowych rozważań na temat rozwiązań inżynierskich, które mogą odegrać kluczową rolę w procesie odbudowy Ukrainy. Spotkanie w ramach tegorocznej „Architektury Wyzwań" rozpocznie się otwarciem Pawilonu Wolności, wykonanego przez studentów i wykładowców WAPW, co nastąpi 1 lipca o godz. 12:00 w Łazienkach Królewskich za Ermitrażem. Następnie, o g. 14.00 w Teatrze Królewskim przy Starej Pomarańczarni, odbędzie się inauguracyjny wykład gościa specjalnego - uznanego architekta Shigeru Ban nt. „Balancing Architectural Works and Social Contributions".

Pozostało 94% artykułu
Biznes
Diesel, benzyna, hybryda? Te samochody Polacy kupują najczęściej
Materiał partnera
Rośnie rola narzędzi informatycznych w audycie
Materiał partnera
Rynek audytorski obecnie charakteryzuje się znaczącym wzrostem
Materiał partnera
Ceny za audyt będą rosły
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Czy to jest koniec audytu w obecnej postaci?