Uchwalona pod koniec grudnia 2018 r. tzw. dyrektywa ECN+ (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z 11 grudnia 2018 r.), mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, przewiduje wprowadzenie licznych zmian w prawie ochrony konkurencji i konsumentów.

Państwa członkowskie zobowiązane były do wdrożenia przepisów krajowych niezbędnych do wykonania dyrektywy do 4 lutego 2021 r. Termin ten nie został przez polskiego ustawodawcę dotrzymany, gdyż projekt ustawy implementującej został skierowany do Sejmu dopiero 31 stycznia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę implementującą 27 kwietnia 2023 r. Nowe regulacje wejdą w życie 20 maja 2023 r.