Pomimo przyjęcia dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – w dalszym ciągu w Unii Europejskiej utrzymuje się nierówność w płacach kobiet i mężczyzn. Jak wynika z badań prowadzonych przez Eurostat, różnica w płacach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej to 13 proc. (w roku 2020) na niekorzyść kobiet.