Ryzyko” – to słowo, odmieniane przez wszystkie przypadki, pada w tekście RODO 76 razy. To świadomy i celowy zabieg, bo tzw. podejście oparte na ryzyku to jedna z podstawowych zasad ochrony danych osobowych.

Dane osobowe, zwłaszcza we współczesnych czasach, trzeba odpowiednio zabezpieczać. Stąd wśród zasad przetwarzania danych wymienionych w art. 5 RODO znalazła się zasada integralności i poufności danych. W myśl tej zasady każdy, kto przetwarza dane osobowe, winien to czynić w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. To zapewnienie winno następować za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Mówiąc inaczej, jeżeli przetwarzamy dane, musimy je odpowiednio zabezpieczyć; „odpowiednio”, czyli jak?