Ponad trzy lata temu doszło do zmiany wymogów dotyczących koniecznej treści zapisu na sąd polubowny w umowach i statutach spółek kapitałowych. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego („k.p.c.”) z 31 lipca 2019 r. („Nowelizacja”), nadała nową treść normatywną art. 1163 k.p.c., lecz, jednocześnie, nie ustanowiła reguł międzyczasowych dotyczących dostosowania istniejących klauzul arbitrażowych do nowych przepisów. Mimo nowelizacji w zdecydowanej większości przypadków klauzule arbitrażowe funkcjonują w obrocie prawnym w niezmienionym kształcie. Rodzi to pytanie o dopuszczalność wszczynania na ich podstawie sporów przed sądami arbitrażowymi. Z obowiązujących reguł intertemporalnych wynika, że „stare” klauzule są jednak skuteczne i powinny być honorowane jako podstawa rozpoznawania sporów w arbitrażu korporacyjnym.