Przetwarzanie danych osobowych mogących pośrednio ujawnić poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych lub orientację seksualną osoby fizycznej stanowi przetwarzanie dotyczące szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygn. C-184/20. Choć dotyczyła ona wymogu złożenia oświadczenia majątkowego przez dyrektora organizacji otrzymującej środki publiczne, to może mieć istotne implikacje na gruncie prawa pracy.