Podstawowym aktem prawnym dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (dalej zwana „Prawem przedsiębiorców” lub „PP”). Określa ona wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorcami oraz organami władzy publicznej i reguluje m.in. zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców. Najważniejszym jednak, jak się wydaje, trzonem Prawa przedsiębiorców są przepisy określające tryb i zasady przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej. Przepisy PP stosuje się do wszystkich rodzajów kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców (np. podatkowej, prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), a w zakresie nieuregulowanym w PP stosuje się przepisy ustaw szczególnych. Oznacza to, że w przypadku kontroli podatkowej stosuje się uzupełniająco przepisy Ordynacji podatkowej; w przypadku kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosuje się uzupełniająco przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.