Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkodę. W takiej umowie trzeba wskazać okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi.

Kodeks pracy ukształtował umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jako zobowiązanie terminowe. W związku z tym przepisy nie przewidują sposobów wcześniejszego ustania tej umowy. Ma to stanowić ochronę słabszej strony, tj. pracownika.