Materiał przygotowany przez firmę PreZero

Gospodarowanie odpadami w sposób przyjazny dla środowiska oraz zwiększanie poziomów odzysku i wykorzystania surowców wtórnych to kluczowe elementy polityki środowiskowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska (KE) podkreśla, że unijna polityka w zakresie odpadów dąży do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez pozyskiwanie z odpadów zasobów o jak najwyższej jakości.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu – dokumentu fundamentalnego dla działań unii w zakresie zrównoważonego rozwoju i dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – jest promowanie wzrostu gospodarczego poprzez stopniowe przechodzenie do zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na nowocześniejszych rozwiązaniach. W ramach tej transformacji nastąpi rewizja niektórych przepisów UE dotyczących odpadów.

Dyrektywa ramowa o odpadach wyznacza ramy prawne UE w odniesieniu do przetwarzania odpadów i gospodarowania nimi w UE. Porządkuje ona preferencje w gospodarowaniu odpadami zwane „hierarchią odpadów”. Niektóre kategorie odpadów wymagają szczególnego podejścia. Dlatego oprócz nadrzędnych ram prawnych, w UE obowiązuje wiele przepisów dotyczących różnych rodzajów odpadów.

Ogromna skala wyzwania

Jaka jest skala wyzwania związanego z gospodarką odpadami? Jak wynika z danych Eurostatu, każdego roku przeciętny Europejczyk produkuje 500 kg odpadów, w UE recyklingowi jest poddawanych tylko 38 proc. odpadów, z kolei ponad 60 proc. odpadów z gospodarstw domowych w niektórych krajach UE nadal trafia na składowiska.

Niestety, te dane odnoszą się także do Polski. W naszym kraju, podobnie jak na całym świecie, generuje się coraz więcej odpadów. A według raportu Deloitte aż 60 proc. odpadów w Polsce trafia do kategorii odpadów zmieszanych. A przecież odpady mogą być cennym zasobem – jeśli nimi odpowiednio zarządzamy.

Kluczową rolę w obszarze właściwego i racjonalnego zarządzania odpadami pełnią wyspecjalizowane firmy, świadome skali problemu i jego znaczenia dla zrównoważonej gospodarki, ochrony środowiska i dbania o klimat. A finalnym beneficjentem tych wszystkich działań są ludzie – mają one bowiem bezpośrednie przełożenie na zdrowie i dobrostan mieszkańców zarówno aglomeracji, jak i mniejszych ośrodków.

Wśród firm, które mają świadomość znaczenia właściwej gospodarki odpadami dla zrównoważonego rozwoju, jest PreZero. Jest to wiodący dostawca rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami oraz usług środowiskowych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wspiera rozwój GOZ i przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

Odpady w rozumieniu PreZero to cenne surowce. Mniej odpadów i więcej recyklingu – to nie tylko misja czy cel PreZero, ale też zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.

Zbierane odpady poddawane są skutecznemu recyklingowi

Zbierane odpady poddawane są skutecznemu recyklingowi

materiały prasowe

Nowe myślenie dla czystego jutra

Podstawą działania, a jednocześnie misją PreZero jest wspieranie i rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Z tego wynika cel firmy: maksymalnie wykorzystywać odpady, a surowce wtórne poddawać recyklingowi. PreZero realizuje swoje działania pod hasłem „Nowe myślenie dla czystego jutra”.

Tak więc wszędzie tam gdzie jest to możliwe firma stara się ograniczać zużycie plastiku, pracuje nad projektami opakowań nadających się do recyklingu, a także zbiera, sortuje i przetwarza plastik w swoich instalacjach. Domyka w ten sposób obiegi w gospodarce cyrkularnej, inwestuje w badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań oraz prowadzi działania edukacyjne w zakresie tego, co się dzieje z odpadem.

To właśnie z przekonania PreZero, że obowiązkiem firmy jest jak najefektywniej zagospodarować odpady, wynika fakt, że zbierane odpady poddawane są skutecznemu recyklingowi, co umożliwia ich ponowne wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu. Firma dysponuje nowoczesnymi sortowniami i własnymi liniami do przetwarzania zebranych materiałów. Co ważne – te, których nie można zagospodarować jako surowców wtórnych, są utylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska albo przetwarzane na wysokokaloryczne paliwa alternatywne, które zasilają energochłonne branże, jak np. cementową.

Warto przypomnieć, że szerokie możliwości realizacji celów PreZero są możliwe m.in. dzięki skali działania firmy. Dzięki temu w PreZero zasady GOZ realizowane są w praktyce. Za działaniami firmy stoi wiedza i praktyka specjalistów w ponad 475 lokalizacjach w Europie i Ameryce Północnej, w tym w Polsce, oraz szeroka sieć lokalnych partnerów w branży gospodarki odpadami. Spółka czerpie doświadczenie z 90-letniego dorobku grupy Tönsmeier w branży gospodarki odpadami i niemal tak samo długiej praktyki Grupy Schwarz. W czerwcu 2021 roku PreZero przejęło spółki SUEZ zajmujące się gospodarką odpadami i recyklingiem, tym samym zwiększając zakres swojej działalności w Polsce.

Misją PreZero jest rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym

Misją PreZero jest rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym

materiały prasowe

Działalność PreZero w Polsce

W Polsce PreZero jest jednym z największych operatorów na rynku zbiórki i zagospodarowania odpadów. Rocznie zbiera ponad 150 tys. ton odpadów, 617 tys. ton poddaje recyklingowi, a do ponownego wykorzystania przekazuje 3,2 tys. ton surowców.

PreZero zatrudnia w naszym kraju 4 tys. pracowników, działa w 46 lokalizacjach, wykorzystując przeszło 1 tys. pojazdów. PreZero pobiera w Polsce odpady od 4,5 mln mieszkańców, ma również 39,5 tys. klientów korporacyjnych. Te imponujące liczby wynikają z wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom partnerów biznesowych. Firma oferuje rozwiązania skrojone na miarę i dopasowane do potrzeb swoich klientów.

Firma zarządza siedmioma instalacjami komunalnymi, 11 sortowniami, siedmioma instalacjami MBP (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie), pięcioma zakładami produkcji paliw alternatywnych (wytwarzają 210 tys. ton paliw rocznie), zakładem recyklingu szkła (firma przetwarza rocznie 74 tys. ton szkła), zakładem recyklingu odpadów płynnych, dziewięcioma kompostowniami oraz sześcioma składowiskami odpadów (w tym dwa zrekultywowane). Zarządza również jedną z ośmiu spalarni odpadów komunalnych w kraju, produkującą 400 tys. GJ energii cieplnej na rok i 130 tys. MWh energii elektrycznej na rok.

– Przed nami stoją ogromne wyzwania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym – zmiana myślenia o wykorzystaniu zasobów naturalnych i zdecydowane działania w zakresie funkcjonowania gospodarki. Wiemy jednak, że zmiany, których dokonamy dzisiaj, to krok milowy w stronę czystego jutra. Dzięki naszym rozwiązaniom i synergii działania w grupie możemy budować ekologiczną przyszłość – mówi Magdalena Krzeszewska, członek zarządu PreZero.

PreZero podkreśla także, że jest zaangażowanym uczestnikiem rynku odpadów w Polsce w szerokim ujęciu. Dlatego priorytetem działania jest bycie partnerem nie tylko dla klientów komunalnych i przemysłowych, ale także dla lokalnych społeczności i mieszkańców. Stąd firma kładzie nacisk na wspomniane już działania edukacyjne. Rocznie organizuje około 50 projektów edukacyjnych i wspiera 16 projektów sponsorskich. Dla realizacji celu tworzenia rynku odpowiedzialnej gospodarki odpadami PreZero współpracuje również z United Nations Global Compact w ramach cyklicznego projektu „Raport z walki z szarą strefą w gospodarce odpadami”.

Materiał przygotowany przez firmę PreZero