fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dział Prawa

Akty prawne

Obowiązują od 26 maja 2019 r.

• § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d i ust. 2 oraz § 8 pkt 5 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 stycznia 2019 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału...

Akty prawne

Obowiązują od 25 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji...

Akty prawne

Obowiązują od 24 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą (DzU z 9 maja 2019 r., poz. 855)

Akty prawne

Obowiązują od 23 maja 2019 r.

• ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 8 maja 2019 r.,...

Akty prawne

Obowiązują od 22 maja 2019 r.

- rozporządzenie ministra zdrowia z 9 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o...

Akty prawne

DzU z 20 maja 2019 r. (poz. 937-946)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorcowego planu kont...

Akty prawne

MP z 20 maja 2019 r. (poz. 438-444)

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  - poz. 444

Akty prawne

Obowiązują od 20 maja 2019

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży...

Akty prawne

Obowiązują od 18 maja 2019

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 maja 2019 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie otrzymywanego przez...

Akty prawne

Obowiązują od 17 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra środowiska z 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o...

Akty prawne

Już obowiązują od 16 maja 2019 r.

• § 20 i § 21 rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi...

Akty prawne

MP z 15 maja 2019 r. (poz. 428-431)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2018 r. - poz.   431

Akty prawne

Obowiązują od 15 maja 2019

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży...

Akty prawne

Obowiązują od 11 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w...

Akty prawne

Już obowiązują od 10 maja 2019 r.

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych...

Akty prawne

Obowiązują od 9 maja 2019 r.

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Przedborza w województwie łódzkim (DzU z 8 maja 2019 r., poz.

Akty prawne

DzU z 8 maja 2019 r. (poz. 843-854)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  - poz.

Akty prawne

Obowiązują od 8 maja 2019

- rozporządzenie ministra zdrowia z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów...

Akty prawne

MP z 7 maja 2019 r. (poz. 410)

Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych - poz. 410

Akty prawne

Obowiązują od 7 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności (DzU z...

Akty prawne

DzU z 6 maja 2019 r. (poz. 821-831)

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ...

Akty prawne

MP z 6 maja 2019 r. (poz. 408-409)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa...

Akty prawne

Obowiązują od 4 maja 2019 r.

• ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27...

Akty prawne

Obowiązują od 3 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (DzU z 18 kwietnia 2019 r., poz. 727)

Akty prawne

Obowiązują od 2 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów...

Akty prawne

Obowiązują od 1 maja 2019 r.

• art. 1 pkt 3 ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA