Nieruchomości

Przychody zwolnione trzeba wydzielać

Spółdzielnia musi prowadzić księgi w taki sposób, aby możliwe było rozróżnienie przychodów i kosztów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi od pozostałych
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lutego 2008 r. (nr IP-PB3-423-505/07-4/KB).
Powołała się ona na art. 9 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku. Przepis ten dotyczy m.in. sytuacji, gdy spółdzielnia prowadzi zarówno działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej (wolnej od podatku, przy spełnieniu warunku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT), jak i działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu. Izba wskazała, że koszty uzyskania przychodów należy prawidłowo przypisać do przychodów odnoszących się do poszczególnych źródeł. Przyznała jednocześnie, że w niektórych sytuacjach takie przyporządkowanie nie jest możliwe. Wówczas zastosowanie ma art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT. Pierwszy z tych przepisów odnosi się do sytuacji, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie, jaka ich kwota przypada na poszczególne źródła. Wówczas koszty te ustala się w takiej proporcji, w jakiej występują przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.
Zasadę tę stosuje się również, gdy podatnik ponosi koszty ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu albo jest z niego zwolniona. Ustalanie wielkości kosztów zgodnie z tymi zasadami jest jednak możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych. Przede wszystkim przepisy te dotyczą jedynie kosztów wspólnych, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z kategorii przychodów. Typowym przykładem są koszty administracji lub opłaty bankowe i pocztowe. Do ich rozliczania uzasadnione będzie stosowanie proporcji. Zdaniem izby nie można się jednak zgodzić z argumentacją spółdzielni, aby w ten sposób rozliczać wydatki związane z wynajmem powierzchni reklamowych na budynkach, miejscami postojowymi czy sprzedażą usług grupy konserwacyjno-remontowej. Koszty te bowiem nie stanowią kosztów wspólnych, a więc takich, których nie można obiektywnie rozdzielić na dotyczące przychodów podlegających opodatkowaniu i przychodów wolnych od podatku.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL