fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Prezydent podpisał 27 czerwca 2012

Prezydent podpisał ustawę z 14 czerwca 2012 r.
- o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) weszła w życie  z dniem 1 lipca 2011 r. Jednocześnie ustawodawca przewidział 12-miesięczny okres na dostosowanie działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą do nowych przepisów. Dotychczasowy okres obowiązywania ustawy pozwolił na wstępną ocenę jej funkcjonowania, ujawnił też występujące trudności interpretacyjne oraz nieścisłości legislacyjne. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu ich usunięcie przed upływem okresu dostosowawczego.
Niniejsza nowelizacja zawiera zmiany służące jednoznacznemu rozstrzygnięciu powstałych wątpliwości interpretacyjnych, jak również uwzględnieniu postulatów w zakresie zmiany bądź uzupełnienia przepisów ustawy o działalności leczniczej.
Jedną z najważniejszych zmian jest uznanie, że działalność lecznicza wykonywana jako działalność pożytku publicznego lub charytatywno-opiekuńcza nie stanowi działalności gospodarczej.
Nowelizacja przewiduje także możliwość przyjmowania, m.in. przez szpitale, hospicja czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, darowizn w postaci leków.
Ponadto nowa regulacja zakłada odroczenie do 1 stycznia 2014 r. obowiązku zawarcia przez szpitale umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie.
Z uwagi na okres, w jakim podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny dostosować swoją działalność do wymagań ustawy, przedmiotowa nowelizacja wchodzi w życie przed 1 lipca 2012 r. (tj. 30 czerwca 2012 r.), co umożliwi jej bezkolizyjne wprowadzenie.
Źródło: www.prezydent.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA