fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rpkom

Regiony wolno budują sieci internetowe za dotacje

ROL
We­dług za­war­tych do tej pory umów ma po­wstać 14 tys. km regionalnych sieci telekomunikacyjnych wybudowanych z wykorzystaniem środków unijnych. Tymczasem - jak na razie - wo­jewódz­twa zbu­do­wa­ły do­pie­ro 116 km. Dla­cze­go tak ma­ło? Dużo, jeżeli nie najwięcej, dzieje się w tych regionach, w których w inwestycje zaangażowani są operatorzy telekomunikacyjni - w Wielkopolsce, w lubuskiem, na Mazowszu...
Dłu­gie uzgod­nie­nia
Oka­zu­je się, że re­gio­ny wła­ści­wie nie przy­stą­pi­ły jesz­cze do fi­zycz­nej re­ali­za­cji in­we­sty­cji (ro­bót bu­dow­la­nych) w regionalne sieci szerokopasmowe, gdyż wciąż bo­ry­ka­ją się z problemami for­mal­no­-praw­ny­mi. Ro­bót bu­dow­la­nych nie za­czę­to np. w Wiel­ko­pol­sce i na Ma­zow­szu, gdzie ma­ją po­wstać naj­więk­sze sie­ci.
– Bu­do­wa sie­ci sze­ro­ko­pa­smo­wych, to dla re­gio­nów no­wy te­mat. Te­sto­wa­ne są ró­żne mo­de­le. Do te­go jest to w ogó­le trud­ny ob­szar, bo dotykają go ogra­ni­cze­nia ze stro­ny Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej zwią­za­ne z po­mo­cą pu­blicz­ną i po­li­ty­ką kon­ku­ren­cji – uważa Je­rzy Kwie­ciń­ski, eks­pert Business Center Club.
Mi­mo ska­li in­we­sty­cji Wielkopolska zde­cy­do­wała się na pio­nier­skie roz­wią­za­nie, któ­re wy­ma­ga­ło no­ty­fi­ka­cji KE. – Na­sza sieć ma po­wstać w for­mu­le part­ner­stwa pu­blicz­no­-pry­wat­ne­go. W tym ce­lu po­wo­ła­li­śmy spół­kę ak­cyj­ną ze 100 proc. ka­pi­ta­łem sa­mo­rzą­du, ale z cza­sem wy­ło­nie­ni przez nas dwaj part­ne­rzy pry­wat­ni objęli w niej więk­szość udzia­łów – tłu­ma­czy Ra­do­sław Kraw­czy­kow­ski, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Wdra­ża­nia Pro­gra­mu Re­gio­nal­ne­goUrzę­dzie Mar­szał­kow­skim Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. Do­da­je, że region do­fi­nan­su­je pro­jekt w 85 proc. ze środ­ków unij­nych (trak­ta­to­wa po­moc pu­blicz­na), co wy­ma­gało zgo­dy Bruk­se­li, i to po­dwój­nej.
Po pierw­sze, na tak wy­so­ki po­ziom do­fi­nan­so­wa­nia i, po dru­gie, na for­mu­łę in­we­sty­cji. – Pierw­szą zgo­dę już ma­my co ozna­cza, ze mo­że­my ru­szyć z ro­bo­ta­mi bu­dow­la­ny­mi, dru­ga, to ra­czej for­mal­ność – wy­ja­śnia Kraw­czy­kow­ski. Pla­no­wo in­we­sty­cja ma się za­koń­czyć w I kwar­ta­le 2015 r. Ro­bo­ty mają się zacząć na je­sie­ni tego roku. Dokładnie rzecz ujmując Wielkopolska wybudowała już 25 km sieci, ale w ramach mniejszego projektu dedykowanego Policji. To wewnętrzna sieć dla jej komend.
Ró­żne wa­rian­ty
Z pro­ce­du­rą no­ty­fi­ka­cji zma­ga się też Ma­zow­sze. War­tość „In­te­r­ne­tu dla Ma­zow­sza", tak jak i pro­jek­tu Wiel­ko­pol­ski prze­kra­cza 50 mln eu­ro (wynosi ok. 500 mln zł). Po­trzeb­na jest więc zgo­da Bruk­se­li. – Po­dą­ża­my tro­pem Wiel­ko­pol­ski. Je­ste­śmy po pre­no­ty­fi­ka­cji w KE. Ostat­nio zło­ży­li­śmy uzu­peł­nie­nia do do­ku­men­ta­cji. Do­pie­ro, jak uzy­ska­my zgo­dę Bruk­se­li bę­dzie­my mo­gli ru­szyć z ro­bo­ta­mi. Wcze­śniej nie mo­żna te­go ro­bić chy­ba, że na wła­sne ry­zy­ko – mó­wi Ma­riusz Fran­kow­ski, dy­rek­tor Ma­zo­wiec­kiej Jed­nost­ki Wdra­ża­nia Pro­gra­mów Unij­nych.
In­ną for­mu­łę w ra­mach re­gio­nal­nej po­mo­cy in­we­sty­cyj­nej wy­bra­ły po­mor­skie i lu­bu­skie. I, jak wska­zu­je Jan Szy­mań­ski, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Pro­gra­mów Re­gio­nal­nychUrzę­dzie Mar­szał­kow­skim Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go, to te wo­je­wódz­twa są naj­bar­dziej za­awan­so­wa­ne.
- Z te­go co mi wia­do­mo, to tyl­ko pomorskie i lu­bu­skie pod­pi­sały umo­wy z wy­ko­naw­ca­mi – mó­wi. – Naszą sieć budujemy z Telekomunikacją Polską oraz dwoma mniejszymi, lokalnymi firmami. Przy dotacji 36 mln zł TP SA wykłada 120 mln zł – podkreśla Szymański.
Dotychczas najwię­cej sieci - 44 km - przy­by­ło w Lu­bel­skim. Nie chodzi jednak o wielką sieć, a mniejsze, uzupełniające.
MRR trzyma rękę na pulsie
Największy realizowany obecnie projekt telekomunikacyjny w Unii Europejskiej jakim jest budowa Sie­ci Sze­roko­pa­smo­wej Pol­ski Wschod­niej finansowana z programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej" dedykowanego pięciu wschodnim regionom kraju (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie  i warmińsko-mazurskie) jeszcze nie ruszył. Trwają natomiast mniejsze inwestycje telekomunikacyjne.
– To mniejsze pro­jek­ty gmin i po­wia­tów kom­ple­men­tar­ne do Sie­ci Sze­roko­pa­smo­wej Pol­ski Wschod­niej – mó­wi Krzysz­tof Het­man, mar­sza­łek lu­bel­ski.
Re­sort roz­wo­ju regionalnego za­pew­nia, że na bie­żą­co mo­ni­to­ru­je re­ali­za­cję wszyst­kich in­we­sty­cji w regionach. - Obecny stan realizacji sieci szerokopasmowych wynika ze złożoności oraz rozległego przestrzennie charakteru projektów, co wpływa na wydłużenie procesu pozyskiwania decyzji środowiskowych, negocjacji z właścicielami terenów, opracowywania dokumentacji. Istotne znaczenie w przypadku dużych projektów ma także konieczność uzyskania indywidualnych notyfikacji w Komisji Europejskiej – tłumaczy Piotr Popa, wicedyrektor biura ministra rozwoju regionalnego. Dodaje, że większość inwestycji w regionach znajduje się w zaawansowanej fazie przygotowywania.
- Obecnie na 144 realizowane projekty, podpisano 131 umów o dofinansowanie – wskazuje.
Źródło: rpkom.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA