fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jak wygląda przebieg obrad walnego zgromadzenia spółdzielni

Walne zaczyna się od wyboru prezydium, później komisji przewidzianych w statucie
Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Zawsze jest podobnie. Walne zaczyna się od wyboru prezydium, później komisji przewidzianych w statucie, zazwyczaj: uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Na koniec odbywają się dyskusja i głosowania
Obrady otwiera osoba, którą wymienia statut spółdzielni. Najczęściej jest to przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca (albo upoważniona osoba).
Kolejnym krokiem jest wybór prezydium spośród członków obecnych na sali (nie wybiera się członków zarządu). Prezydium prowadzi później zgromadzenie. Następnie spółdzielcy przyjmują porządek obrad oraz wybierają komisje (ich liczba zależy od potrzeb). Zazwyczaj są to komisje uchwał i wniosków oraz skrutacyjna. Pierwsza przygotowuje projekty uchwał lub zmiany do ich projektów (jeśli zostały one wcześniej przygotowane), druga liczy głosy oddawane podczas głosowań nad poszczególnymi punktami porządku.
Kiedy już część organizacyjna się zakończy, zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok ubiegły oraz sprawozdanie ze swojej działalności. Z kolei rada nadzorcza składa sprawozdanie z tego, co ona zrobiła.
Spółdzielnie działają non profit. Oznacza to, że pieniądze, jakimi dysponują, pochodzą od jej członków. Powinny rozliczyć się z każdej wydanej złotówki, czyli przedstawić, ile wydano na bieżącą eksploatację, niezbędne naprawy, remonty, inwestycje. Jeżeli członkowie mają wątpliwości, mogą zadawać pytania.
Uwaga! Po przedstawieniu sprawozdania odbywa się dyskusja, a potem spółdzielcy udzielają absolutorium oddzielnie każdemu członkowi zarządu.
Kiedy już absolutorium zostanie udzielone, przychodzi czas na zajęcie się problemami spółdzielców. Ale jeżeli członkowie nie zgłosili swojego problemu pod obrady w terminie przewidzianym ustawą, to niestety nie mogą uczynić tego w trakcie walnego.
Uwaga! W spółdzielni obradującej w częściach każda część musi głosować nad tymi samymi wersjami uchwał.
Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na to, ilu przyszło spółdzielców. Uchwały podejmuje się, jeśli nic innego nie wynika ze statutu lub ustawy, zwykłą większością głosów. Z obrad zgromadzenia (zebrania) sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez jego przewodniczącego oraz inne osoby wskazane w statucie. Uchwały są jawne. Spółdzielca może je więc przeglądać w siedzibie spółdzielni.
Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków oraz organy spółdzielni (zarząd, radę nadzorczą, walne zgromadzenie). Nie zawsze jednak podobają się wszystkim członkom spółdzielni. Niezadowoleni mogą próbować je podważać w sądzie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA