fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozumiemy świat lepiej niż Kaczyński

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Rozmowa Mazurka: Jacek Kurski, europoseł i jeden z liderów Solidarnej Polski
Oczywiście wam się uda?

Oczywiście.

A dla­cze­go aku­rat wam?

Z dwóch po­wo­dów. Pierw­szy to ta­ki, że na­stą­pi­ła zmia­na. Do­tych­czas pa­no­wa­ło prze­ko­na­nie, że Ka­czyń­ski ma zdol­ność re­ge­ne­ra­cji po­li­tycz­nej i wy­gry­wa­nia. Na tym po­le­ga­ła sła­bość PJN, że po­wsta­li czte­ry mie­sią­ce po tym, jak Ka­czyń­ski o ma­ły włos nie zo­stał pre­zy­den­tem. Na­to­miast po szó­stych prze­gra­nych wy­bo­rach to się zmie­ni­ło.

Pięć raz prze­gry­wał i wie­rzy­li, że wy­gra, a aku­rat tym ra­zem prze­sta­li?

Bo te wy­bo­ry prze­grał na wła­sne ży­cze­nie. Mógł mieć 40 pro­cent, aż tu „za­ka­mu­flo­wa­na opcja nie­miec­ka", An­ge­la Mer­kel i znów ma­my po­ni­żej 30 pro­cent. Lu­dzie wi­dzą, że sko­ro Ka­czyń­ski nie wy­grał po Smo­leń­sku, sko­ro nie wy­grał po czte­rech la­tach fa­tal­nych rzą­dów PO, to już ni­gdy nie wy­gra.

A dru­gi po­wód?

Do pra­wi­co­we­go elek­to­ra­tu do­cie­ra świa­do­mość, że mo­no­pol Ka­czyń­skie­go na...
Źródło: Plus Minus
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA