fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

„Przelot nad zdobytym miastem”

W związ­ku z ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niem war­sza­wia­ków fil­mem „Prze­lot nad zdo­by­tym mia­stem" Krzysz­to­fa Jasz­czyń­skie­go i An­drze­ja Ka­łusz­ki Dom Spo­tkań z Hi­sto­rią (Warszawa, ul. Ka­ro­wa 20) zor­ga­ni­zu­je do­dat­ko­we po­ka­zy.
Se­an­se od­bę­dą się w naj­bliż­szy pią­tek (godz. 14, 15, 16), w so­bo­tę (godz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) i w nie­dzie­lę (12, 13, 17, 18, 19). Do­ku­ment po­ka­zu­je ob­raz War­sza­wy za­re­je­stro­wa­ny przez nie­miec­kie­go ope­ra­to­ra le­cą­ce­go sa­mo­lo­tem Luft­waf­fe nad zdo­by­tą 28 wrze­śnia 1939 r. stolicą. Dzię­ki ob­rób­ce cy­fro­wej i do­da­nym opi­som widz jest w sta­nie zi­den­ty­fi­ko­wać miej­sca i obiek­ty, któ­re w więk­szo­ści znik­nę­ły z ma­py mia­sta w wy­ni­ku wo­jen­nych znisz­czeń. Wstęp wol­ny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA