fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Pomóż innym i odlicz darowiznę

Mamy jeszcze 12 dni, aby wesprzeć potrzebujących i skorzystać w tym roku z ulgi podatkowej. A przekazanie darowizny to bardzo prosta sprawa.
Wystarczy przelać pieniądze na konto organizacji, która prowadzi charytatywną działalność. Można też przekazać prezenty. Prócz satysfakcji z tego, że pomogliśmy innym, możemy pomniejszyć o darowiznę swój dochód.
Odliczyć od dochodu można darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej uodpp) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, prowadzącym działalność pożytku publicznego. Są to m.in. organizacje pozarządowe (tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, np. fundacje i stowarzyszenia. Muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 uodpp (np. pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu). Nie muszą natomiast posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Darczyńca musi jednak wykazać, że dana organizacja spełnia warunki określone w uodpp. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 15 kwietnia 2004 r. (PB3/8214-108/WK/ 04): „skorzystanie z możliwości odliczenia przekazanych darowizn od dochodu nie jest uzależnione od posiadania przez obdarowanego (np. organizację pozarządową) statusu organizacji pożytku publicznego”. Dochód można też pomniejszyć o darowizny na cele kultu religijnego. Przy czym ustawodawca określił tutaj tylko cel darowizny, nie zawężając kręgu obdarowanych. Jak wyjaśniono w piśmie Ministerstwa Finansów z 31 października 1995 r. (PO2/11-01573/95), wydatki na cele kultu religijnego to środki przeznaczone dla Kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych. Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6 proc. swojego dochodu. Przykład Pan Kowalski uzyskał w 2007 r. dochód w wysokości 50 000 zł. We wrześniu przekazał darowiznę na rzecz fundacji w wysokości 2000 zł, natomiast w grudniu 1500 zł. Łącznie może odliczyć od dochodu 3000 zł (50 000 zł x 6 proc.). Bez ograniczeń można odliczać darowizny na kościół. Po wieloletnich sporach potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w dwudziestoosobowym składzie (uchwała z 14 marca 2005 r., FPS 5/04). Darowizna musi być przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą, a kościół powinien w ciągu dwóch lat przedstawić darczyńcy sprawozdanie, w jaki sposób ją wykorzystał. Nie odliczymy darowizny dla osoby fizycznej. Przepisy kodeksu cywilnego (art. 893) dopuszczają jednak możliwość przekazania darowizny z tzw. poleceniem. Można więc wpłacić pieniądze na fundację, ale z informacją (na dowodzie wpłaty bądź w umowie), na jaki cel mają być przeznaczone. Również takie darowizny uprawniają do ulgi. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 11 marca 1997 r. (PO 2/BKO/AŁ-0130/ 652/97). Jeżeli przekazujemy pieniądze, ulgę dokumentujemy dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W piśmie Ministerstwa Finansów z 16 stycznia 2003 r. (PB5/ KD-033-2-16/03) stwierdzono, że chodzi tu o wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny oraz cel, na jaki ją przekazano. Jeżeli przekazujemy rzeczy, potrzebny jest dokument (umowa), z którego wynika ich wartość, oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu. Darowizny wykazujemy w zeznaniu rocznym (wraz z danymi wspartych organizacji). Z kolei obdarowani muszą ujawnić je w swoim zeznaniu. Odliczenie darowizny od dochodu to nie to samo co przekazanie 1 proc. podatku w zeznaniu rocznym. Jedno nie wyklucza drugiego. Można więc pomniejszyć o darowiznę dochód i podzielić się 1 proc. podatku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA