fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Nie odliczymy wsparcia dla partii politycznych

www.sxc.hu
Darczyńca może pomniejszyć dochód o wpłaty przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Nie skorzystamy z odliczenia, jeśli wesprzemy finansowo partię polityczną.
Przypomnijmy, że osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6 proc. swojego dochodu. Dzięki temu zapłacą niższy podatek. Aby skorzystać z ulgi, muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim darowizna musi być przeznaczona na cele wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to m.in. działania charytatywne, pomoc społeczna, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona zwierząt, podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, wypoczynek dzieci i młodzieży. Obdarowanym musi być organizacja pozarządowa, która nie należy do sektora finansów publicznych oraz nie działa w celu osiągnięcia zysku. Jakie to organizacje? Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są to osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona m.in. także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych (oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).
Przepisów o działalności pożytku publicznego nie stosuje się natomiast do partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie polityczne. Tak więc darowizny przekazywane tym podmiotom nie mogą być odliczone od dochodu. Możemy za to skorzystać z ulgi na darowizny dla organizacji działających w innych państwach Unii Europejskiej. Ale tu też są warunki do spełnienia, np. darczyńca musi mieć oświadczenie obdarowanego, że w dniu przekazania ofiary spełniał te same przesłanki co polskie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Roczne rozliczenie podatkowe » Ulgi i odliczenia » Darowizny » Darowizny na organizacje pożytku
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA