fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Budynek na granicy z sąsiadem postawimy za zgodą starosty

Inwestor może budować z naruszeniem warunków techniczno-budowlanych. Musi jednak mieć na to zgodę. Wydaje ją starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu
Prawo dopuszcza stawianie budynków z naruszeniem sztuki budowlanej, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. To, co się planuje, nie może:
- powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i  mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego nie może ograniczać dostępu dla osób niepełnosprawnych, - nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska (po spełnieniu określonych warunków zamiennych).
Uwaga! Co do zasady więc prawo budowlane i akty wykonawcze do niego nakazują budować ściśle według ustalonych warunków techniczno-budowlanych. Lista aktów wykonawczych jest długa, najbardziej popularny akt to rozporządzenie ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Jeżeli inwestor chce budować z naruszeniem tych przepisów, musi postarać się o zgodę. Wydaje ją starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Do nich więc składa się wniosek w tej sprawie. Ale zanim organ wyda zgodę, musi wystąpić o upoważnienie do ministra infrastruktury. Minister ma prawo przyznać tzw. promesę udzielenia zgody, ale może również odmówić. Wystarczy, że uzna wniosek za wadliwy lub nieuzasadniony – np. starosta występuje o upoważnienie na odstępstwo od przepisów, których dana inwestycja nie wymaga – albo niezasługujący na uwzględnienie. Udzielenie upoważnienia może także uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków. Uwaga! Wniosek inwestora kierowany do starosty musi zawierać propozycję rozwiązań zamiennych, np. budynek rozbuduje bliżej sąsiada, ale zastosuje podwyższonej klasy materiały ognioodporne, dzięki temu będzie bezpiecznie i nie będzie zagrożenia życia i zdrowia. Starosta lub prezydent miasta, jeżeli dysponuje już upoważnieniem, podejmuje decyzję, czy wyrazić zgodę czy odmówić. Robi to w formie postanowienia. Poprzedza ono wydanie pozwolenia na budowę. Jest to bardzo ważne, gdyż zgoda na  odstępstwo udzielona po  wydaniu pozwolenia lub rozpoczęciu robót budowlanych byłaby już kwalifikowana jako zgoda na samowolę. Zgody takiej nie można też uzyskać na etapie pozwolenia na użytkowanie. Trzeba jednak pamiętać, że właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu lub innemu inwestorowi) nie przysługuje zażalenie, gdy starosta nie wyrazi zgody. Nawet jeżeli uważa, że ma rację, a odmowa jest niesprawiedliwa. Uwaga! O zgodę na odstępstwo można się starać tylko w przypadku inwestycji, których realizacja poprzedzona jest wydaniem pozwolenia na  budowę. Szansy na jej uzyskanie nie mają inwestorzy, którzy muszą tylko zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych. - Przynajmniej cztery metry Budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: - 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, - 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, - 1,5 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Odległości dla miejsc postojowych - Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży nie może być mniejsza niż: – 7 m – w przypadku do czterech stanowisk włącznie, – 10 m – w przypadku 5 – 60 stanowisk włącznie, – 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1. - Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż: – 3 m – w przypadku do czterech stanowisk włącznie, – 6 m – w przypadku 5 – 60 stanowisk włącznie, – 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk. podstawa prawna: Zobacz serwisy: » Dobra Firma » Firma » Nieruchomości » Prawo dla Ciebie » Nieruchomości » Prawo budowlane » Pozwolenie na budowę i użytkowanie
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA