fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Skarga na decyzje organów podatkowych: sąd może wstrzymać egzekucję

Sąd może wstrzymać egzekucję. Ale tylko gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków
Nie zrobi też tego sam z siebie. Podatnik powinien złożyć taki wniosek (zamieszczając odpowiednią formułkę w skardze). Z art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wynika, że po przekazaniu skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności (jeśli nie zrobił tego wcześniej organ, to z urzędu lub na wniosek skarżącego).
Co więcej podatnik może złożyć do sądu wniosek o wstrzymanie egzekucji, nawet gdy wcześniej odmówił tego organ. Nie stanowi to żadnej przeszkody do ponowienia próby przed sądem. Trzeba jednak mieć świadomość, że sąd nie wstrzyma egzekucji w każdym przypadku. Zrobi to tylko, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Obowiązek wykazania, że zachodzą przesłanki wstrzymania wykonania np. zaskarżonej decyzji, obciąża podatnika. To on musi przedstawić okoliczności, które pozwolą sądowi ocenić, czy zostały spełnione przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania. Powinien zatem tak określić ewentualną szkodę i wskazać na skutki, które trudno będzie odwrócić, by sąd mógł stwierdzić, opierając się na konkretnych danych, że jej wielkość może być znaczna, a skutki wykonania decyzji istotnie trudne do odwrócenia. Jak bowiem podkreśla WSA w Olsztynie w postanowieniu z 22 września 2011 (I SA/Ol 389/ 11), „dla istnienia przesłanki wstrzymania wykonania postanowienia nie wystarczy wystąpienie jakiejkolwiek szkody, lecz musi to być znaczna szkoda, która zagrażałaby bytowi socjalnemu skarżącego”. Sąd stwierdził, że dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie wykonania danego aktu nie wystarcza samo podniesienie argumentów będących odzwierciedleniem części treści przepisu. Wniosek trzeba uzasadnić poprzez odniesienie się do konkretnych zdarzeń lub okoliczności świadczących o tym, że w stosunku do skarżącego wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione w świetle przesłanek wynikających z prawa. W uzasadnieniu czytamy, że „nie może uzasadniać żądania wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, że spółka nie posiada obecnie środków finansowych wystarczających dla spełnienia określonego w decyzji zobowiązania. Za uwzględnieniem wniosku nie może też przemawiać argument, że odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji oznaczałoby konieczność wszczęcia egzekucji z innych niż pieniądze składników majątkowych, co spowodowałoby nieodwracalne skutki dla prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej”. Jak zatem uzasadnić swój wniosek? Zdaniem NSA (postanowienie z 20 grudnia 2004, GZ 123/04) art. 61 ustawy „wskazuje na szkodę (majątkową, niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego”. Tak będzie – w ocenie WSA w Warszawie (postanowienie z 21 września 2011, II SA/Wa  1118/ 11) – w takich wypadkach, „gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, a który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu”. W takiej sytuacji sąd może orzec o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji. Więcej w serwisie: Dobra Firma » Podatki i księgi » W urzędzie skarbowym » Skargi i zażalenia Dobra Firma » Podatki i księgi » W urzędzie skarbowym » Postępowanie podatkowe Prawo dla Ciebie » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Postępowanie przed sądem administracyjnym » Skarga do WSA Prawo dla Ciebie » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Koszty sądowe
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA